Regulaminy ID - Miejski Szkolny Zwiázek Sportowy

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulaminy ID

Igrzyska Dzieci
Nasi sponsorzy

Zgłoszenie do zawodów          Regulamin punktowego rankingu                       


 Regulamin Ogólny
 
 
Szkolnych Mistrzostw Łodzi  
 
Szkół Podstawowych
 
IGRZYSKA DZIECI
w roku szkolnym 2017 /2018
 
 
I. Cel
W międzyszkolnej rywalizacji sportowej prowadzonej w duchu fair play wyłonić mistrza, który godnie będzie reprezentował szkoły m. Łodzi w mistrzostwach województwa i na arenie ogólnopolskiej.

II. Uczestnictwo:
 1. Prawo startu w zawodach w ramach      Szkolnych Mistrzostw Łodzi mają uczennice i uczniowie urodzeni w 2005      r. i młodsi, aktualni uczniowie szkoły, zdrowi, czynnie biorący udział      w lekcjach wychowania fizycznego i zaliczani do grup dyspanseryjnych A i      B-1, określani dalej mianem „zawodnika”.  
 2.  
 3. „Zawodnik” to uczeń, który w bieżącym roku      szkolnym jest zawodnikiem klubowym w dowolnej dyscyplinie sportu nawet,      jeżeli nie reprezentował go jeszcze na zawodach międzyklubowych.      „Zawodnik” to również uczeń klasy sportowej.
 4.  
 5. Prawo startu w      zawodach w ramach Szkolnych Mistrzostw Łodzi mają również uczniowie      nigdzie nietrenujący, lecz wyróżniający się umiejętnościami ruchowymi      wśród rówieśników, określani mianem „amatora”
 6.  
 7. Dokumentem dopuszczającym do      zawodów jest zgłoszenie imienne zespołu, potwierdzone przez  dyrektora szkoły i nauczyciela      wychowania fizycznego, oraz ważne legitymacje szkolne. Zgłoszenie imienne      musi zawierać oprócz nazwiska, imienia i daty urodzenia uczniów, również wypełnioną rubrykę „Klub, dyscyplina”.      
 8.  
 9. Nie honoruje się żadnych innych      dokumentów tożsamości i zaświadczeń!
 10.  
 11. „Zawodnik” bez względu na uprawnianą dyscyplinę oraz „amator” mogą reprezentować szkołę      w roku 2017/2018  w 4 dowolnych      dyscyplinach – konkurencjach zamieszczonych w kalendarzu imprez. Poza      limitem: Konkurs „Wiedzy o Sporcie”.
 
 
III. Obowiązki organizatora zawodów:
 
   
 1. opracować komunikat i przesłać go zainteresowanym      - minimum na 7 dni przed zawodami,
 2.  
 3. zabezpieczyć fachową opiekę medyczną lub w      dyscyplinach mniej urazowych dobrze wyposażoną apteczkę,
 4.  
 5. zapewnić profesjonalną obsługę sędziowską,
 6.  
 7. przed rozpoczęciem zawodów przeprowadzić      weryfikację zespołów,
 8.  
 9. w grach zespołowych zabezpieczyć obsługę tablicy      wyników,
 10.  
 11. zapewnić właściwy wystrój obiektu, uroczyście      zaakcentować otwarcie i zakończenie zawodów,
 12.  
 13. opracować komunikat końcowy i przesłać go do MSZS      oraz zainteresowanych szkół.
 
 
IV. Finansowanie.
 
Miejski Szkolny Związek Sportowy w ramach realizacji zadania finansuje:
 
   
 1. koszty organizacji zawodów dla szkół gminy Łódź      (w tym obsługę sędziowską i medyczną), koszty wynajmu pozaszkolnych      obiektów sportowych.
 2.  
 3. koszty udziału reprezentacji szkolnych w zawodach      mistrzostw województwa,
 4.  
 5. nagrody w formie pucharów, medali i dyplomów na imprezy      objęte kalendarzem sportowym,
 6.  
 7. zakup podstawowego sprzętu niezbędnego do      organizacji zawodów
 
 
V. Postanowienia ogólne.
 
   
 1. Zawody      przeprowadzone będą zgodnie z regulaminami Szkolnego Związku Sportowego, a      w sprawach nie ujętych w regulaminach stosuje się przepisy polskich      związków sportowych. Regulaminy szczegółowe znajdują się na stronie internetowej      MSZS: http://mszs.neostrada.pl/
 2.  
 3. Prawo interpretacji      oraz dokonywania zmian regulaminu przysługuje jedynie Zarządowi MSZS.
 4.  
 5. Protesty i odwołania      dotyczące uchybień w przebiegu zawodów a także startu nieuprawnionych      zawodników należy składać tylko      w formie pisemnej (z uzasadnieniem) w biurze MSZS w Łodzi przy ul. A.      Struga 6 w terminie dwóch dni od zakończenia zawodów, a w grach      zespołowych w terminie jednego dnia po rozegranym meczu. Protesty      złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane! Przy składaniu      protestu obowiązuje kaucja w wysokości 100 zł. Zwrot kaucji następuje po      pozytywnym rozpatrzeniu protestu, w przypadku uznania protestu za      nieuzasadniony kaucja przepada na rzecz MSZS. Do rozpatrywania protestów      powołana zostanie komisja. W skład komisji odwoławczej wchodzi dwóch      członków Zarządu MSZS i powołany przez Zarząd ekspert dyscypliny      sportowej, której dotyczy protest. Postanowienie komisji jest ostateczne!
 6.  
 7. Brak      imiennego zgłoszenia i ważnych legitymacji szkolnych podczas      przeprowadzonej przez organizatora weryfikacji oraz w trakcie trwania      zawodów wyklucza zawodnika lub zespół z udziału w zawodach!
 8.  
 9. Zespół, któremu udowodnione zostanie      przekroczenie regulaminu MSZS, tj. brak właściwej dokumentacji zawodów,      podrobione legitymacje szkolne, start nieuprawnionego zawodnika itp.      zostaje zdyskwalifikowany z powiadomieniem dyrekcji szkoły, którą      reprezentuje.  
 10.  
 11. Zespół, któremu udowodnione zostanie      przekroczenie regulaminu MSZS, a w szczególności oszustwo, podrobione      legitymacje szkolne, start nieuprawnionego ucznia, nie przybycie na zawody      itp., w wyniku którego nastąpi dyskwalifikacja zespołu, podlega rocznej      karencji w danej dyscyplinie i nie zostanie dopuszczony do startu w niej w      przyszłym roku szkolnym!
 12.  
 13. Niesportowe zachowanie zawodnika lub zespołu na      zawodach może skutkować dyskwalifikacją.
 14.  
 15. W przypadku dyskwalifikacji zespołu po      zakończeniu danego etapu zawodów, ale przed rozpoczęciem następnego awans      do szczebla wyższego uzyskuje kolejny zespół z tabeli.
 16.  
 17. Na wniosek opiekuna przeciwnego zespołu zawodnicy      mogą być weryfikowani przez uprawnioną osobę tj. organizatora zawodów,      sędziego, przedstawiciela MSZS w trakcie całego cyklu tych zawodów.
 18.  
 19. Zespoły zajmujące czołowe miejsca w klasyfikacji      nagradzane trofeami sportowymi muszą uczestniczyć w ceremonii zakończenia      zawodów.
 20.  
 21. Podczas zawodów przy zespole mogą znajdować się      tylko opiekunowie, którzy są wpisani na zgłoszeniu przedstawionym do      weryfikacji.
 22.  
 23. Zespół (mimo      wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału) ma prawo do wycofania się ze      startu w zawodach bez konsekwencji, jeżeli dokona tego przed rozesłaniem      do zainteresowanych szkół komunikatu organizacyjnego zawodów lub przed      upływem terminu potwierdzenia w nich udziału. W przeciwnym razie zostaje      zdyskwalifikowany.
 24.  
 25. Szkoły reprezentujące m. Łódź w finałach      wojewódzkich mają obowiązek startu w/w zawodach. W przypadku rezygnacji      szkoła ma obowiązek przed terminem zawodów powiadomić biuro MSZS o swojej      decyzji.
 26.  
 27. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży      przebywającej na zawodach i bezpośrednio po zawodach odpowiada      nauczyciel – opiekun młodzieży!
 28.  
 29. W bloku zawodów      pn. „Szkolne Mistrzostwa” prowadzone będzie współzawodnictwo szkół.
 30.  
 31. Wszelkie      komunikaty dotyczące imprez sportowych organizowanych w ramach Szkolnych      Mistrzostw Łodzi przekazywane będą szkołom wyłącznie drogą mailowa oraz      umieszczane będą na naszej stronie www.mszs.neostrada.pl      
 32.  
 33. Szkoła zgłaszająca swój udział w międzyszkolnym      współzawodnictwie sportowym zobowiązana jest do opłacenia składki członka      Związku za rok 2017/2018 w terminie do dnia 31.12.2017 r.  Nie opłacenie składki nie wyklucza      szkoły z udziału we współzawodnictwie, skutkuje jednak nie umieszczeniem      szkoły w rankingu końcowym tego współzawodnictwa.
 
 
Szkolne Mistrzostwa Łodzi
 
Regulaminy szczegółowe – Szkoły Podstawowe – Igrzyska Dzieci
 
2017/2018

 
Prawo startu w zawodach mają aktualni uczniowie szkoły (rocznik 2005 i młodsi), zdrowi, uczestniczący bez żadnych ograniczeń w lekcjach wychowania fizycznego.
 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż
do 30 września 2017 roku. Ponadto szkoły przystępujące do współzawodnictwa dokonują pisemnego zgłoszenia w Miejskim SZS na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 8 września 2017 roku.
 
 
INFORMACJE WSTĘPNE
 
1.       Wszystkie zawody rozgrywane będą według zamieszczonych poniżej regulaminów, a w sprawach nieujętych w regulaminach, obowiązują przepisy właściwych związków sportowych.
 
2.       Zespoły muszą posiadać jednolite stroje oznaczone numerami, oraz oznaczenie kapitana zespołu. Organizator lub sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do zawodów z powodu nieodpowiedniego stroju.
 
3.       Kolejność rozgrywania meczów ustalana jest na podstawie „Tabeli Bergera”.
 
4.       Gry zespołowe rozgrywane są systemem turniejowym (2 lub 3 mecze dziennie) przy skróconym czasie gry.
 
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
 
1. Uczestnictwo
 
-        Zespół składa się z uczniów jednej szkoły urodzonych w roku 2005 i młodszych.
 
-        Reprezentacja szkoły stanowi 8 zawodników lub zawodniczek.
 
2. Program zawodów
 
-         zawody odbędą się w formie sztafety,
 
-         dystans dla dziewcząt: 8 x 800m,
 
-         dystans dla chłopców: 8 x 800 m,
 
-         zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego z pałeczką sztafetową (wskazana własna tzn. szkoły startującej),
 
-         strefa zmian wynosi 20 m,
 
-         szkoły otrzymują numery startowe, które zapewnia organizator.
 
Uwaga! Obowiązuje obuwie lekkoatletyczne bez kolców!
Do finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
 
 
PŁYWANIE DRUŻYNOWE
 
1.Uczestnictwo
 
-        W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców.
 
-        Zespół składa się z 6 zawodników (zawodniczek)
 
2. Program zawodów
-         zgodnie z przepisami PZPływ.,
-         dziewczęta: sztafeta 6 x 25 m (styl dowolny),
-         chłopcy: sztafeta 6 x 25 m (styl dowolny),
 
-         sztafety startują od najmłodszego rocznika.
 
Uwaga! Zawodnik rozpoczynający sztafetę musi wykonać skok do wody. Może to być skok na nogi.
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
MINISIATKÓWKA - CZWÓRKI
 
1. Uczestnictwo
 
-          zespół stanowią uczniowie jednej szkoły (rocznik 2005 i młodsi )
 
-          w skład zespołu wchodzi 8-10 zawodników  (w całym turnieju )
 
2. Przepisy gry
 
-          wymiary boiska: 14m x 7m, na boisku wyznacza się linie ataku (3m od siatki)
 
-          wysokość siatki: 215 cm dziewczęta; chłopcy 224 cm
 
-          obowiązuje piłka nr 5
 
-          gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie-breakiem do 25 pkt. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 pkt.
 
-          w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy
 
-          w drugim secie pozostałych 5 zawodników
 
-          w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki
skład i kolejność CZWÓREK ustalona przez trenera przed zawodami (i zaznaczone na zgłoszeniu) nie mogą być zmienione przez cały turniej. W przypadku gdy turniej trwa więcej niż jeden dzień a zespół z przyczyn losowych (kontuzja, choroba) zdekompletuje się, istnieje możliwość uzupełnienia go przez innych uczniów szkoły. Obowiązuje dostarczenie organizatorowi zgłoszenia uzupełniającego zawierającego dane nowego ucznia.
 
-          każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sek. w każdym secie
 
-          obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki
 
-           zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony; zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki
 
-           rozsądna tolerancja czystości odbić
 
-           w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana)
 
-           w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego)
 
 
Uwaga:
 
Zgodnie z Regulaminem PZPS w turnieju przeprowadzanym w ramach Igrzysk Dzieci, w którym startują więcej niż 4 drużyny, w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie – gra się do 2 wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 11 punktów. Ewentualnie trzeci set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów.
 
3. Punktacja:
 
-          zwycięstwo – 2 pkt,
 
-          przegrana  -- 1 pkt.
 
-          walkower – 0 pkt.
 
O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów decyduje w kolejności:
 
-           lepszy stosunek setów ze wszystkich rozegranych spotkań
 
-           lepszy stosunek małych punktów ze wszystkich rozegranych spotkań,
 
-           wynik bezpośredniego spotkania.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY
 
1. Uczestnictwo:
 
-         w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i/lub chłopców; rocznik 2005 i młodsi.
 
-         drużyna liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy,
 
-         obowiązuje ten sam skład przez cały turniej
 
2.  Sposób przeprowadzenia zawodów:
 
Kolejność gier:
 
I rzut                      II rzut                    III rzut
 
A – X                                                    A – Y
 
                    Gra podwójna
 
B – Y                                                    B - X
 
-         mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,
 
-         zawody rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów), oprócz stanu gdy obaj zawodnicy/obie pary zdobędą 10 pkt., wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2-punktowe
 
-         zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym,
 
-         system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
 
Do finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
 
BADMINTON  DRUŻYNOWY
 
1. Uczestnictwo:
 
-         każda szkoła ma prawo zgłosić do zawodów maksymalnie 3 zawodników w tym 1 rezerwowy; rocznik 2005 i młodsi.
 
2.  Sposób przeprowadzenia zawodów::
 
Kolejność gier:
 
I rzut                      II rzut                    III rzut
 
A – X                                                    A – Y
 
                    Gra podwójna
 
B – Y                                                    B - X
 
-         mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,
 
-         zawody rozgrywane są do dwóch wygranych setów; sety rozgrywane do 11 punktów (bez prawa podwyższania),
 
-         zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania,
 
-         system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
 
Do finału wojewódzkiego awansują szkoły sklasyfikowane na miejscach I i II finału łódzkiego.
 
 
SZACHY DRUŻYNOWE  
 
1.       Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005 i młodsi.
 
-         drużyna składa się z 4 osób:
 
- I szachownica                          - chłopiec lub dziewczyna
 
- II szachownica                         - chłopiec lub dziewczyna
 
- III szachownica                       - chłopiec lub dziewczyna
 
- IV szachownica                       - dziewczyna,
 
-         skład i kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
 
-         na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
 
-         skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
 
-         w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
 
-         zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.
 
2.       Program zawodów
 
-         zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
 
-         zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund (w przypadku rozgrywek wojewódzkich) i 11 rund (w przypadku rozgrywek ogólnopolskich);
 
-         tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 min + 5 sek na posunięcie w przypadku rozgrywek wojewódzkich i 20 minut + 10 sek. na posunięcie w przypadku finału ogólnopolskiego. W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.
 
3.       Punktacja i klasyfikacja
 
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
 
-         punkty duże (meczowe 2, 1, 0)
 
-         suma punktów zdobytych przez zawodników  (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).
 
-         wynik bezpośredniego spotkania,
 
-         lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
 
-         dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów,
 
 
MINI PIŁKA RĘCZNA
 
1. Uczestnictwo
 
-         W zawodach uczestniczą uczniowie jednej szkoły - rocznik 2005 i młodsi.
 
-         Zespół liczy 16 zawodników/zawodniczek  w całym turnieju.
 
2. Przepisy gry
 
-         gra może toczyć się na boiskach „Orlik” o wymiarach długość od 32 do 40 m  i szerokość 16 do 20 m,
 
-         obowiązuje pika o obwodzie 50 – 52 cm,
 
-         czas gry: 2 x 12 minut + 5 minut przerwy,
 
-         drużyna ma prawo wziąć jednominutowy czas w każdej połowie meczu,
 
-         wykluczenie zawodnika z gry wynosi 1 minutę,
 
-         na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników,
 
-         dowolny system obrony podczas całego meczu,
 
-         zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy gdy piłkę posiada drużyna zmieniająca zawodnika,
 
-         na „ławce” mogą znajdować się tylko zawodnicy wpisani do protokołu,
 
-         obowiązuje kategoryczny zakaz  używania kleju!
 
Uwaga!
Obowiązują jednolite stroje z numerami, bramkarz musi być ubrany w strój kontrastujący ze strojami zawodników.   
 
3. Punktacja:
 
-        zwycięstwo – 2 pkt,
 
-        remis  -- 1 pkt.
 
-        przegrana – 0 pkt.
 
O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów u dwóch zespołów decyduje:
 
-         wynik bezpośredniego spotkania,
 
-         różnica bramek z całego turnieju,
 
-         większa liczba zdobytych bramek.
 
Przy równej ilości punktów u więcej niż dwóch zespołów decyduje:
 
-         lepsza różnica bramek między zainteresowanymi,
 
-         większa ilość zdobytych bramek między zainteresowanymi,
 
-         lepsza różnica bramek z całego turnieju,
 
-         większa ilość zdobytych bramek w całym turnieju.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
MINIKOSZYKÓWKA – ENERGA BASKET CUP
 
1. Uczestnictwo
 
-         Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej (rocznik 2005 i młodsi).
 
-         Zespół liczy 10 – 12 zawodników (dziewcząt lub chłopców) w całym turnieju.
 
2. Przepisy gry
 
-         czas gry: 4 kwarty x 6 min (czystej gry) + tyle 3’ dogrywek, ile potrzeba do rozstrzygnięcia meczu.
 
-         zawody są rozgrywane piłkami nr 5,
 
-         mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm; odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m (linia przerywana koła od strony kosza),
 
-         nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt.,
 
-         zespół I i II kwartę gra innymi piątkami (zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie), w III i IV obowiązuje dowolność zmian; w przypadku gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników, zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ewentualnie drugiej piątki i mogą zostać zmienieni w I i II kwarcie za dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie
 
-         gdy zespół składa się z 10 zawodników – zespół kończy grać kwartę w składzie 3-4 osobowym,
 
-         obowiązuje: krycie „każdy swego” na ¾ boiska (zakaz gry obroną strefową), przepis połowy, przepis 3 sekund, przepis 5 sekund, (i 24 sek. w finale wojewódzkim),
 
-         w wypadku nieprzestrzegania przepisu krycia „każdy swego” i po zwróceniu kapitanowi i trenerowi uwagi, dyktowany jest faul techniczny trenera oraz piłka z boku,
 
-         przerwy w meczu 1’ pomiędzy 1 i 2 kwartą (I połowa) oraz 3 i 4 kwartą (II połowa) oraz 5’ pomiędzy połowami.
 
-         mecz nie może się rozpocząć, jeżeli jedna z drużyn nie ma na boisku 5 zawodników gotowych do gry.
 
-         każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie w trakcie I połowy meczu i 3 w trakcie II połowy meczu oraz po 1 w każdej dogrywce; niewykorzystane przerwy na żądanie nie mogą być przenoszone na następną połowę lub dogrywkę.
 
-         o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami PZKosz.,
 
-         za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu.
 
3. Zasady rozgrywania spotkań
 
-         Drużyna, która przed rozpoczęciem meczu liczy mniej niż 10 zawodników nie zostanie dopuszczona do zawodów, a mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 
-         Jako zasadę ogólną przyjmuje się, że zawodnik, który brał udział w pierwszej kwarcie meczu, nie może brać udziału w drugiej kwarcie.
 
4, Punktacja
 
-        zwycięstwo – 2 pkt,
 
-        przegrana  -- 1 pkt.
 
-        walkower – 0 pkt.
 
O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów u dwóch zespołów decyduje wynik bezpośredniego spotkania.
 
Przy równej ilości punktów u trzech i więcej zespołów o miejscu decyduje:
 
-         stosunek koszy zdobytych do straconych między zainteresowanymi zespołami,
 
-         stosunek koszy zdobytych do straconych ze wszystkich rozegranych przez te zespoły spotkań w grupie
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.              
 
 
LIGA LEKKOATLETYCZNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
Zawody będą rozgrywane oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców
 
Uczestnictwo: Zespół stanowi 12 uczniów jednej szkoły, po cztery osoby z każdej klasy.
 
                      IV klasy – rocznik 2007 i młodsi
 
                      V klasa – rocznik 2006/2007
 
                      VI klasa – rocznik 2005/2006
 
Konkurencje:
 
                      Wrzesień:
 
                                      Dziewczęta – 60 m, skok w dal
 
                                      Chłopcy – 60 m, rzut piłeczką palantową
 
                      Październik:
 
                                      Dziewczęta – 60 m ppł, rzut piłeczką palantową
 
                                      Chłopcy – 60 m ppł, skok w dal.
 
                      Styczeń:
 
Dziewczęta – skok w dal, 600 m
 
                                      Chłopcy – skok wzwyż
 
                      Marzec:
 
                                      Dziewczęta – skok wzwyż
 
                                      Chłopcy – skok w dal, 1000 m
 
                      Kwiecień:
 
                                      Dziewczęta – 300 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową
 
                                      Chłopcy – 300 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową
 
Każdy zawodnik bierze udział we wszystkich konkurencjach, zawody rozgrywane będą „wielobojowo”
 
Punktacja:  
 
·         wyniki przeliczane są na punkty wg tabel,
 
·         suma osiągniętych punktów za wszystkie konkurencje daje wynik ostateczny każdego zawodnika,
 
·         na wynik zespołu składają się końcowe rezultaty 12 zawodników,
 
·         końcowy wynik zespołu stanowi suma punktów zdobytych we wszystkich zawodach.
 
Aby zespół był liczony do punktacji IMS musi wystartować minimum 3 razy
 
Sposób przeprowadzenia:
 
·         Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna za wyjątkiem biegów na 300 m , 600 m, 1000 m, które muszą być rozgrywane jako ostatnia konkurencja.
 
·          Biegi na 60 m 60 m ppł.,300 m 600 m, 1000 m rozgrywane są w seriach na czas.
 
·         60 m ppł. – 6 płotków, dobieg do I – go płotka 11,5 m, odległości między płotkami 7,5 m, odległość od ostatniego płotka do linii mety 11 m
 
·         W biegu na 60 m, 60 m ppł., 300 m, 600 m, 1000 m  zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.
 
·         Skok w dal – długość strefy 100cm, . Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.
 
·         Skok wzwyż – zawodnik po trzeciej kolejnej nieważnej próbie lub po czwartej nieważnej próbie odpada z konkursu. Pierwsze wysokości:
 
o    Klasa IV dziewczęta – 100 cm
 
o    Klasa IV chłopcy i V dziewczęta – 105
 
o    Klasa V chłopcy i VI dziewczęta – 110
 
o    Klasa VI chłopcy – 115
 
o    Kolejne wysokości co 5 cm wyżej
 
·         Rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do wykonania trzech rzutów w konkursie (nie ma rzutów próbnych). Odległość mierzy się z dokładnością do 0,2 m
 
W każdych zawodach mogą wziąć udział inne dzieci, zawodnik zarejestrowany jako np. uczeń V klasy nie może zmieniać klasy na kolejnych zawodach
 
Nagrody: Puchary i dyplomy dla najlepszych szkół w kategorii dziewcząt i chłopców.
 
ZGŁOSZENIE – do zawodów zgłaszamy zespół za pomocą systemu SRS. W informacjach dodatkowych wpisujemy klasę, którą uczeń będzie reprezentował (zgodnie z rocznikiem)
 
 
 
 
CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
 
1. Uczestnictwo
 
-        W zawodach startują reprezentacje szkół (dziewczęta i chłopcy)  urodzeni w roku 2005 i młodsi.
 
-        Zespół liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców.
 
2. Program zawodów:
 
-        bieg 60 m,
 
-        rzut piłeczką palantową (do 150 g),
 
-        bieg: dziewczęta 600 m, chłopcy 1000 m,
 
-        skok w dal ze strefy (dla całego zespołu) lub skok wzwyż (dla całego zespołu).
 
3. Sposób przeprowadzenia
 
-         Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna za wyjątkiem biegu długiego (600m, 1000m), który musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.
 
-         Biegi na 60m, 600m, 1000 m rozgrywane są w seriach na czas.
 
-         W biegu na 60 m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.
 
-        Skok w dal - długość strefy 100cm, końcem strefy powinna być belka. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.
 
-        Skok wzwyż - pierwszą wysokość ustala organizator bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości:
 
·         dla dziewcząt - do 140cm co 5cm, powyżej co 3cm,
 
·         dla chłopców  - do 160cm co 5cm, powyżej co 3cm.
 
Przekroczenie płaszczyzny skoku, bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób w skoku w dal i 3 prób na każdej wysokości w skoku wzwyż.
 
-        Rzut piłeczką palantową - każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. Odległość mierzy się z dokładnością do 0,5m.
 
4. Punktacja
 
-         Wyniki przelicza się na punkty wg tabel czwórbojowych.
 
-         Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika.
 
-         Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników  (z 6 startujących).
 
-         Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I-III, o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika.
 
-         W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, przyznaje się miejsce dzielone.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje I i II zespół z finału łódzkiego.
 
 
TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
 
1. Uczestnictwo
 
-         W zawodach startują reprezentacje szkół (dziewczęta i chłopcy)  urodzeni w roku 2007 i młodsi.
 
-         Zespół liczy 8 dziewcząt lub 8 chłopców obowiązkowo troje z rocznika 2007 i pięcioro młodszych
 
2. Program zawodów:
 
-         bieg 40m,
 
-         rzut piłeczką palantową (do 150g),
 
-         skok w dal ze strefy
 
3. Sposób przeprowadzenia
 
-         zawody będą przeprowadzone w jeden dzień,
 
-         kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna,
 
-         biegi na 40 m w seriach na czas,
 
-         w biegu na 40m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.
 
-         skok w dal - odległość mierzymy od miejsca odbicia do najbliższego śladu pozostawionego na zeskoku, każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego skoku próbnego, a następnie trzy skoki w konkursie.
 
-         rzut piłeczką palantową - każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. Odległość mierzy się z dokładnością do 0,5m.
 
4. Punktacja
 
-         wyniki przelicza się na punkty wg tabel trójbojowych.,
 
-         suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. a wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 6 najlepszych zawodników,
 
-         przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I-III, o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika,
 
-         w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, przyznaje się miejsce dzielone.
 
 
MINI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
 
1. Uczestnictwo
 
-         drużyna liczy w całym turnieju maksymalnie 10 zawodników rocz. 2005 i młodsi.
 
2. Sposób prowadzenia zawodów
 
-         na boisku może znajdować się łącznie 6 zawodników (5 + bramkarz),
 
-         mecze rozgrywane są na boiskach „Orlik” piłką numer 4,
 
-         czas gry: 2 x15 minut + 5 minut przerwy,
 
-         zawodnicy muszą grać w obuwiu sportowym – dowolne bez wkrętów metalowych,
 
-         zaleca się wyposażenie zawodników w ochraniacze na golenie!
 
-         bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 
-         gra bez „spalonego”,
 
-         zmiany hokejowe (błędy karane, jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 9 m za złą zmianę bramkarza), strefa zmian – 2,5 m od linii środkowej boiska,
 
-         bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
 
-         piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej; jeżeli piłka z rzutu od bramki bezpośrednio przekroczy linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia, wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska; w tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
 
-         podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki,
 
-         rzut z autu wykonywany jest rękoma
 
-         obowiązują kary regulaminowe:
 
·         usunięcie z boiska na 2, 5 minut,
 
·         zawodnik ukarany karą czasową zajmuje miejsce poza polem gry na wysokości linii środkowej boiska, stojąc,
 
·         „czerwona kartka” - całkowite wykluczenie z gry, które powoduje, że zawodnik nie może zagrać w następnym meczu.
 
 
3. Punktacja i klasyfikacja
 
-         zwycięstwo – 3 pkt.,
 
-         remis – 1 pkt.,
 
-         przegrana – 0 pkt.
 
  O kolejności zdobytych miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów.
 
   Przy równej ilości punktów u dwóch zespołów decyduje:
 
-         wynik bezpośredniego spotkania,
 
-         lepsza różnica bramek w turnieju,
 
-         większa ilość zdobytych bramek w turnieju.
 
  Przy równej ilości punktów u więcej niż dwóch zespołów decyduje:
 
-         lepsza różnica bramek między zainteresowanymi,
 
-         większa liczba zdobytych bramek między zainteresowanymi,
 
-         lepsza różnica bramek w turnieju,
 
-         większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
 
Uwaga:
 
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 2 x 5 min. i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po pięć, potem po razie do skutku.
 
W finale wojewódzkim wystartuje Mistrz Łodzi.
 
 
 
UNIHOKEJ CHŁOPCÓW
 
1. Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2005 i młodsi.
 
-         zawody rozgrywane są  w kategorii chłopców.
 
-         zespół składa się z 12 zawodników – 5 na boisku i bramkarz oraz 6 rezerwowych (w całym turnieju).
 
-         dopuszcza się mniejsza ilość zawodników na mniejszym boisku
 
2. Przepisy gry
 
-         wymiary boiska szer. 18 – 20 m dł. 36 – 40 m,
 
-         czas gry: 3 tercje x 5-10 minut + 1-2 minuty przerwy (w zależności od ilości drużyn),
 
-         gra na bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki 140x105 cm),.
 
-         pole bramkowe szer. 5m., dł. 4 m,
 
-         pole przedbramkowe szer.2,5 m., dł. 1 m. (linia bramkowa 3,5 m. od linii końcowej boiska
 
3. Punktacja i klasyfikacja
 
-         zwycięstwo – 2 pkt.,
 
-         remis – 1 pkt.,
 
-         przegrana – 0 pkt.
 
O kolejności zespołów decyduje większa liczba zdobytych punktów
 
Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
 
·         większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
 
·         większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
 
·         lepsza różnica bramek w całym turnieju,
 
·         większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
 
·         rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 
W finale wojewódzkim wystartuje Mistrz Łodzi.
 
 
MEMORIAŁ PAWŁA GOZDANA W GRACH I ZABAWACH DLA KLAS I - IV
 
 
1. Uczestnictwo
 
-        w zawodach biorą udział dziewczęta i chłopcy z roczników 2007 i młodsi
 
-        reprezentacja szkoły podzielona jest na cztery grupy wiekowe
 
  Grupa I          - 4 dz. i 4 chł. (+1 dz. i + 1 chł. rezerwowi) rocz. 2010 i młodsi
 
  Grupa II        - 4 dz. i 4 chł. (+1 dz. i + 1 chł. rezerwowi) rocz. 2009 i młodsi
 
  Grupa III      - 4 dz. i 4 chł. (+1 dz. i + 1 chł. rezerwowi) rocz. 2008 i młodsi
 
  Grupa IV      - 4 dz. i 4 chł. (+1 dz. i + 1 chł. rezerwowi) rocz. 2007 i młodsi
 
2. Przepisy zawodów
 
-        Organizator przygotowuje 12 zabaw o różnym stopniu trudności,
 
-        Zawodnicy startują przemiennie – dziewczynka, chłopiec, dziewczynka, itd.
 
-        O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość zdobytych punktów.
 
-        Zawody sędziują sędziowie zatwierdzeni przez biuro MSZS.
 
-        Opis konkurencji
 
 
         GRUPA  I
 
 
   
 1. Bieg z piłką lekarską 1 kg
 
Przybory: piłka lekarska – 1kg, ringo
 
Przebieg: na sygnał zawodniczka biegnie z piłką lekarską w kierunku półmetka, zostawia piłkę w ringo – wraca na linię startu, bieg rozpoczyna następny zawodnik itd.
 
   
 1. Slalom z kółkiem ringo
 
Przybory : 4 pachołki, kółko ringo, stojak
 
Przebieg : Pierwszy zawodnik trzyma w ręku koło ringo, startuje na sygnał. W drodze do półmetka porusza się slalomem, obiega stojak i wraca w ten sam sposób  do zespołu. Przekazuje kółko kolejnemu zawodnikowi czym upoważnia go do startu.
 
   
 1. Bieg z przełożeniem szarfy gimnastycznej
 
Przybory : 1 pachołek, 2 szarfy
 
Przebieg :  na sygnał zawodniczka biegnie do pierwszej szarfy, wchodzi do jej środka i przekłada ją od  dołu do góry, biegnie do drugiej i przekłada ja z góry na dół , biegnie do półmetka obiega pachołek i wraca po prostej do swojego zespołu upoważniając do startu kolegę.
 
   
 1. Przenoszenie kółek ringo
 
Przybory: 2 pachołki, 8 sztuk kółek ringo
 
Przebieg: na sygnał zawodniczka dobiega do pierwszego pachołka, na którym znajdują się włożone kółka ringo (pachołek znajduje się w połowie odległości od półmetka), bierze pierwsze kółko ringo, biegnie do drugiego pachołka, który znajduje się na półmetku, wkłada na niego kółko ringo i po prostej wraca na linię startu, upoważniając do startu następnego zawodnika. Wszystkie kółka ringo muszą być przeniesione na drugi pachołek
 
 
GRUPA  II
 
   
 1. Sadzenie ziemniaków
 
Przybory i sprzęt: 3 woreczki, 3 kołka ringo, stojak lub pachołek.
 
Przebieg: pierwsza zawodniczka na sygnał biegnie z trzema woreczkami w kierunku półmetka wkładając  kolejno woreczki do kółek ringo, okrąża półmetek i wraca na linię startu upoważniając do biegu następnego zawodnika,  który zbiera woreczki. Błędem jest gdy woreczek ma kontakt z podłożem na zewnątrz kółka ringo.
 
   
 1. Bieg z przekazywaniem pałeczki sztafetowej
 
Przybory – pałeczka sztafetowa, kółko ringo, pachołek Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w ręku pałeczkę sztafetową dobiega do koła ringo, które znajduje się w połowie drogi do półmetka, przekłada pałeczkę przez koło ringo i biegnie do półmetka. Obiega stojak i w drodze powrotnej również przekłada pałeczkę przez koło ringo. Wraca do zespołu, przekazuje pałeczkę sztafetową następnemu zawodnikowi.
 
 
   
 1. Toczenie piłki do koszykówki
 
Przybory :  1 piłka do koszykówki (nr 6 lub nr 7) , stojak lub pachołek
 
Przebieg : startująca zawodniczka toczy piłkę jedną ręką  od linii startu do linii półmetka, po jej przekroczeniu chwyta piłkę oburącz, obiega stojak i wraca na linię mety. przekazuję piłkę koledze. Piłka nie wolno rzucać ,kopać.
 
   
 1. Wyścig z rzutem do celu
 
Przybory : 8 woreczków, 1 obręcz, 3 pachołki
 
Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w dowolnej ręce woreczek biegnie slalomem do wyznaczonej linii rzutu /3m.przed linią półmetka/ zatrzymuje się i dowolnym sposobem rzuca woreczek do oddalonej o 3 m. obręczy. Po celnym rzucie wraca slalomem do swojego zespołu i upoważnia do startu kolegę. W przypadku rzutu niecelnego zawodnik musi dobiec do woreczka, włożyć go do środka obręczy i  wrócić do zespołu. Woreczek mający kontakt z podłożem poza kołem uznawany jest jako rzut niecelny
 
 
GRUPA  III
 
   
 1. Przekładanie piłek
 
Przybory : 1 piłka do  siatkówki, 1 piłka do koszykówki, 4 kółka ringo, stojak lub pachołek
 
Przebieg  : na sygnał pierwsza zawodniczka dobiega do piłki siatkowej ułożonej w kółku ringo i przekłada ją do kółka ringo z lewej strony na prawą, to samo robi z piłką do koszykówki, biegnie dalej do półmetka, okrąża go i wracając, ponownie przekłada piłki. Odległość pomiędzy kółkami ringo ok.1,5 m.
 
   
 1. Bieg z przenoszeniem piłki do tenisa stołowego
 
Przybory : 2 piłki do tenisa stołowego, talerzyk plastikowy / średnica 15 – 20 cm/,kółko ringo, stojak
 
Przebieg: na sygnał zawodniczka startuje trzymając w rękach talerzyk plastikowy z dwoma piłeczkami   w środku, dobiega do leżącego w linii biegu w połowie odległości do półmetka ringo i zostawia w nim jedną piłeczkę, biegnie dalej do półmetka i  po jego okrążeniu wracając na linię  startu –mety  zabiera z ringo leżącą tam piłeczkę. Za linią mety przekazuje talerzyk wraz z 2 piłeczkami kolejnej osobie. Podczas biegu nie wolno przytrzymywać piłeczek rękoma. Piłeczkę, która wypadnie z talerzyka należy podnieść i umieścić z powrotem na talerzu.
 
   
 1. Piłki pod pachołki
 
Przybory – 4 pachołki, 3 piłki do tenisa ziemnego, stojak lub pachołek
 
Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka startuje trzymając w rękach 3 piłki tenisowe. Biegnie do  pierwszego pachołka, pod którym zostawia jedną piłkę tenisową. Następnie to samo robi dobiegając do drugiego i trzeciego pachołka. Biegnie do półmetka obiega pachołek i w drodze powrotnej zabiera piłki spod pachołków. Gdy ma już wszystkie piłki wraca do zespołu i przekazuj je kolejnemu zawodnikowi.
 
   
 1. Wyścig z rzutem do celu
 
Przybory: stojak lub pachołek, 16 woreczków
 
Przebieg: na sygnał zawodniczka trzymając w obu rękach po jednym woreczku biegnie w kierunku ustawionego w połowie prostej pachołka, który okrąża biegnąc dalej do półmetka, gdzie z przed wyznaczonej linii (3 m. przed półmetkiem) wykonuje po jednym rzucie prawą i lewą ręką woreczkiem do koła hula - hop, które leży na linii półmetka. Następnie w drodze powrotnej ponownie   okrąża pachołek i upoważnia do biegu następnego zawodnika. Zwycięża zespół , który ma najwięcej woreczków w kole. W przypadku ich równej ilości o zajętym miejscu decyduje kolejność na mecie. Woreczek mający kontakt z podłożem poza kołem uznawany jest jako rzut niecelny
 
 
GRUPA  IV
 
   
 1. Bieg z przeskokami zawrotnymi przez ławeczkę
 
Przybory: ławeczka gimnastyczna, 2 kółko ringo, 2 piłki lekarskie 1kg
 
Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka  dobiega do ławki ustawionej wzdłuż toru poruszania się, kładzie dłonie w ok. połowie długości ławeczki tak, aby nogi nie wystawały poza ławkę i wykonuje dwa przeskoki zawrotne przez ławeczkę (ławeczka znajduje się w połowie odległości od półmetka), następnie dobiega do dwóch kółek ringo znajdujących się na półmetku w odległości od  siebie ok. 1,5 metra i przenosi piłkę lekarską z prawego kółka ringo na lewe; następnie wraca po prostej na linię startu, upoważniając do biegu następnego zawodnika, który wykonuje takie same czynności jak  poprzedni, ale przenosi piłkę z lewej strony na prawą. Podczas przeskoków stopy obu nóg powinny być złączone.
 
   
 1. Wyścig z toczeniem piłki do koszykówki
 
Przybory: piłka do koszykówki (nr 6 lub 7) , 3 pachołki , stojak lub pachołek
 
Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka tocząc piłkę prawą ręką przemieszcza się  slalomem w kierunku półmetka, okrąża półmetek (stojak) i wraca tocząc piłkę lewą ręką slalomem do linii startu upoważniając do biegu następnego zawodnika , Piłki nie wolno  nieść, rzucać, kopać.
 
   
 1. Skoki na piłce z uszami
 
Przybory: piłka z uszami, stojak - pachołek
 
Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka siada na piłce, trzymając ją za „uszy” i skokami  przemieszcza się w kierunku półmetka, okrąża półmetek (stojak), wraca w ten sam sposób na linię  startu,. Skoki  rozpoczyna następny zawodnik.
 
   
 1. Wyścig z ułożeniem cyfr 1 – 8
 
Przybory: 8 ponumerowanych kartek o wymiarach 20:15 cm, 3 pachołki
 Przebieg: Na sygnał pierwsza zawodniczka pokonuje slalomem dystans do miejsca, gdzie napisem do podłoża  rozłożone są ponumerowane karteczki. Szuka kartki z numerem ,,1” i układa w wyznaczonym miejscu ( linia półmetka). Wraca na start slalomem, skąd wybiega następny zawodnik szukając cyfry ,,2”itd. Konkurencja kończy się, gdy zostanie ułożony ciąg cyfr od 1 do 8. Kartka po odkryciu, zawierająca inny niż prawidłowy numer, musi być ponownie zakryta. Kartki można zastąpić tabliczkami, układać je można również  np. na ławeczce gimnastycznej, można także zawieszać. Nie jest błędem odkrywanie obiema rękoma jednocześnie dwóch kartek
 
 
           
 
Uwagi końcowe :
 
1.       Kolejność zabaw w grupie może być dowolnie zmieniana.
 
2.       W wyjątkowych wypadkach można dokonać zmiany konkurencji (1 w grupie), jednak uczestnicy muszą być o tym powiadomieni najpóźniej na tydzień przed terminem startu
 
3.       We wszystkich zabawach odległość pomiędzy pachołkami powinna równa i wynosić ok. 3 m. odległość od startu do pierwszego pachołka  zależna jest od istniejących warunków, ale w zasadzie nie powinna być mniejsza niż 8 m.
 
4.       Przedstawione konkurencje będą obowiązywały na finale wojewódzkim.
 
W mistrzostwach wojewódzkich startuje Mistrz Łodzi.
 
-         Zwycięzcy otrzymają tytuł Mistrza Łodzi roku szkolnego 2017/2018.
 
 
 
 

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego