Regulaminy IMS - Miejski Szkolny Zwiázek Sportowy

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulaminy IMS

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Nasi sponsorzy


 
Regulamin Ogólny
 
Szkolnych Mistrzostw Łodzi
 
Szkół Podstawowych i Szkół Gimnazjalnych
 
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2017 /2018
 
 
I. Cel
 
W międzyszkolnej rywalizacji sportowej prowadzonej w duchu fair play wyłonić mistrza, który godnie będzie reprezentował szkoły m. Łodzi w mistrzostwach województwa i na arenie ogólnopolskiej.
 
 
II. Uczestnictwo:
 
   
 1. Prawo startu w zawodach w      ramach Szkolnych Mistrzostw Łodzi mają uczennice i uczniowie urodzeni w latach 2002 - 2004, aktualni uczniowie szkoły, zdrowi,      czynnie biorący udział w lekcjach wychowania fizycznego i zaliczani      do grup dyspanseryjnych A i B-1, określani dalej mianem „zawodnika”.  
 2.  
 3. „Zawodnik” to uczeń, który w bieżącym roku      szkolnym jest zawodnikiem klubowym w dowolnej dyscyplinie sportu (w tym      również klubach tanecznych), nawet, jeżeli nie reprezentował go jeszcze na      zawodach międzyklubowych. „Zawodnik” to również uczeń klasy sportowej.
 4.  
 5. Prawo startu w      zawodach w ramach Szkolnych Mistrzostw Łodzi mają również uczniowie      nigdzie nietrenujący, lecz wyróżniający się umiejętnościami ruchowymi      wśród rówieśników, określani dalej mianem „amatora”..
 6.  
 7. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest      zgłoszenie imienne zespołu, potwierdzone przez dyrektora szkoły i      nauczyciela wychowania fizycznego, oraz ważne legitymacje szkolne.      Zgłoszenie imienne musi zawierać oprócz nazwiska, imienia i daty urodzenia      uczniów.
 8.  
 9. Nie honoruje się żadnych innych      dokumentów tożsamości i zaświadczeń!
 10.  
 11. „Zawodnik” bez      względu na uprawnianą dyscyplinę oraz „amator”      mogą reprezentować szkołę w roku 2017/2018    w 4 dowolnych dyscyplinach –      konkurencjach zamieszczonych w kalendarzu imprez. Poza limitem: Konkurs      „Wiedzy o Sporcie”.
 
 
III. Obowiązki organizatora zawodów:
 
a.       opracować komunikat i przesłać go zainteresowanym - minimum na 7 dni przed zawodami,
 
   
 1. zabezpieczyć      fachową opiekę medyczną lub w dyscyplinach mniej urazowych dobrze      wyposażoną apteczkę,
 2.  
 3. zapewnić      profesjonalną obsługę sędziowską,
 4.  
 5. przed      rozpoczęciem zawodów przeprowadzić weryfikację zespołów,
 6.  
 7. w      grach zespołowych zabezpieczyć obsługę tablicy wyników,
 8.  
 9. zapewnić      właściwy wystrój obiektu, uroczyście zaakcentować otwarcie i zakończenie      zawodów,
 10.  
 11. opracować      komunikat końcowy i przesłać go do MSZS i zainteresowanych szkół.
 
IV. Finansowanie.
 
Miejski Szkolny Związek Sportowy w ramach realizacji zadania finansuje:
 
   
 1. koszty organizacji zawodów dla szkół gminy Łódź      (w tym obsługę sędziowską oraz       medyczną), ew. koszty wynajmu pozaszkolnych obiektów sportowych,
 2.  
 3. koszty udziału reprezentacji szkolnych w zawodach      mistrzostw województwa,
 4.  
 5. nagrody w formie pucharów, medali i dyplomów na      imprezy objęte kalendarzem sportowym,
 6.  
 7. zakup podstawowego sprzętu niezbędnego do      organizacji zawodów.
 
 
V. Postanowienia ogólne.
 
   
 1. Zawody      przeprowadzone będą zgodnie z regulaminami Szkolnego Związku Sportowego, a      w sprawach nie ujętych w regulaminach stosuje się przepisy polskich      związków sportowych. Regulaminy szczegółowe znajdują się na stronie      internetowej MSZS: http://mszs.neostrada.pl/
 2.  
 3. Prawo interpretacji      oraz dokonywania zmian regulaminu przysługuje jedynie Zarządowi MSZS.
 4.  
 5. Protesty i odwołania      dotyczące uchybień w przebiegu zawodów a także startu nieuprawnionych      zawodników należy składać tylko      w formie pisemnej (z uzasadnieniem) w biurze MSZS w Łodzi przy ul. A.      Struga 6 w terminie dwóch dni od zakończenia zawodów, a w grach      zespołowych w terminie jednego dnia po rozegranym      meczu. Protesty złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane!      Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 100 zł. Zwrot kaucji      następuje po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, w przypadku uznania      protestu za nieuzasadniony kaucja przepada na rzecz MSZS. Do rozpatrywania      protestów powołana zostanie komisja. W skład komisji odwoławczej      wchodzi dwóch członków Zarządu MSZS i powołany przez Zarząd ekspert      dyscypliny sportowej, której dotyczy protest. Postanowienie komisji jest      ostateczne!
 6.  
 7. Brak imiennego zgłoszenia i ważnych      legitymacji szkolnych podczas przeprowadzonej przez organizatora      weryfikacji oraz w trakcie trwania zawodów wyklucza zawodnika lub zespół z      udziału w zawodach!
 8.  
 9. Zespół,      któremu udowodnione zostanie przekroczenie regulaminu MSZS, tj. brak      właściwej dokumentacji zawodów, podrobione legitymacje szkolne, start      nieuprawnionego zawodnika itp. zostaje zdyskwalifikowany z powiadomieniem      dyrekcji szkoły, którą reprezentuje.       
 10.  
 11. Zespół,      któremu udowodnione zostanie przekroczenie regulaminu MSZS, a w      szczególności oszustwo, podrobione legitymacje szkolne, start      nieuprawnionego ucznia, nie przybycie na zawody itp., w wyniku którego      nastąpi dyskwalifikacja zespołu, podlega rocznej karencji w danej      dyscyplinie i nie zostanie dopuszczony do startu w niej w przyszłym roku      szkolnym!
 12.  
 13. Niesportowe zachowanie zawodnika lub zespołu na      zawodach może skutkować dyskwalifikacją.
 14.  
 15. W przypadku dyskwalifikacji zespołu po      zakończeniu danego etapu zawodów, ale przed rozpoczęciem następnego awans      do szczebla wyższego uzyskuje kolejny zespół z tabeli.
 16.  
 17. Na      wniosek opiekuna przeciwnego zespołu zawodnicy mogą być weryfikowani przez      uprawnioną osobę tj. organizatora zawodów, sędziego, przedstawiciela MSZS      w trakcie całego cyklu tych zawodów.
 18.  
 19. Zespoły      zajmujące czołowe miejsca w klasyfikacji nagradzane trofeami sportowymi      muszą uczestniczyć w ceremonii zakończenia zawodów.
 20.  
 21. Podczas      zawodów przy zespole mogą znajdować się tylko opiekunowie, którzy są      wpisani na zgłoszeniu przedstawionym do weryfikacji.
 22.  
 23. Zespół (mimo      wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału) ma prawo do wycofania się ze      startu w zawodach bez konsekwencji, jeżeli dokona tego przed rozesłaniem      do zainteresowanych szkół komunikatu organizacyjnego zawodów lub przed      upływem terminu potwierdzenia w nich udziału. W przeciwnym razie zostaje      zdyskwalifikowany.
 24.  
 25. Szkoły      reprezentujące m. Łódź w finałach wojewódzkich mają obowiązek startu w/w      zawodach. W przypadku rezygnacji szkoła ma obowiązek przed terminem      zawodów powiadomić biuro MSZS o swojej decyzji.
 26.  
 27. Za      bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży przebywającej na zawodach      i bezpośrednio po zawodach odpowiada nauczyciel – opiekun młodzieży!
 28.  
 29. W bloku zawodów pn. „Szkolne Mistrzostwa” prowadzone będzie      współzawodnictwo szkół.
 30.  
 31. Wszelkie      komunikaty dotyczące imprez sportowych organizowanych w ramach Szkolnych      Mistrzostw Łodzi przekazywane będą szkołom wyłącznie drogą mailowa oraz      umieszczane będą na naszej stronie www.mszs.neostrada.pl      
 32.  
 33. Szkoła zgłaszająca swój udział w międzyszkolnym      współzawodnictwie sportowym zobowiązana jest do opłacenia składki członka      Związku za rok 2017/2018 w terminie do dnia 31.12.2017 r.  Nie opłacenie składki nie wyklucza      szkoły z udziału we współzawodnictwie, skutkuje jednak nie umieszczeniem      szkoły w rankingu końcowym tego współzawodnictwa.

 
 
Szkolne Mistrzostwa Łodzi
 
Regulaminy szczegółowe – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2017/2018
 
 
Prawo startu w zawodach mają aktualni uczniowie szkoły (roczniki 2002 - 2004), zdrowi, uczestniczący bez żadnych ograniczeń w lekcjach wychowania fizycznego.
 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż
do 30 września 2017 roku. Ponadto szkoły przystępujące do współzawodnictwa dokonują pisemnego zgłoszenia w Miejskim SZS na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 8 września 2017 roku.
 
 
INFORMACJE WSTĘPNE
 
1.       Wszystkie zawody rozgrywane będą według zamieszczonych poniżej regulaminów, a w sprawach nieujętych w regulaminach, obowiązują przepisy właściwych związków sportowych.
 
2.       Zespoły muszą posiadać jednolite stroje oznaczone numerami, oraz oznaczenie kapitana zespołu. Organizator lub sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do zawodów z powodu nieodpowiedniego stroju.
 
3.       Kolejność rozgrywania meczów ustalana jest na podstawie „Tabeli Bergera”.
 
4.       Gry zespołowe rozgrywane są systemem turniejowym (2 lub 3 mecze dziennie) przy skróconym czasie gry.
 
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
 
1.       Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie  szkoły podstawowej lub gimnazjum rocznik 2002-2004.
 
-         zespół składa się z 8 dziewcząt lub 8 chłopców.
 
 
2.       Program zawodów
 
-         sztafetowy bieg dziewcząt:              8 x    800 m
 
-         sztafetowy bieg chłopców:              8 x  1200 m
 
 
3.       Sposób przeprowadzenia zawodów
 
-         bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego.
 
-         strefa zmiany wynosi 20 m (10 m przed i za linia startu).
 
Do finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
 
 
KOSZYKÓWKA        
 
1.       Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie  szkoły podstawowej lub gimnazjum roczniki 2002-2004.
 
-         zespół liczy 8 – 12 zawodników/zawodniczek.
 
2.       Przepisy gry
 
-         czas gry: 4 x 10 minut z przerwami między I i II kwartą 2 min., a między II i III kwartą 10 min., a między III i IV 2 minuty,
 
-         zawody nie mogą się rozpocząć jeżeli zespół nie liczy 8 zawodników,
 
-         w razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki,
 
-         czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund,
 
-         nowe 24 sekundy zostają przyznane dopiero, gdy piłka dotyka obręczy. Zablokowany rzut nie daje prawa do nowej akcji,
 
-         rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w każdej kwarcie,
 
-         w każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną,
 
-         rozgrywki dziewcząt odbywać się będą  piłką nr 6, chłopców piłka nr 7,
 
-         W rozgrywkach szkół gimnazjalnych dopuszcza się stare oznakowanie boiska (linię rzutów wolnych – trapez i linię rzutów za 3 pkt. – 6,25 m).
 
3.       Punktacja   
 
-         zwycięstwo – 2 pkt,
 
-         przegrana  – 1 pkt.
 
-         walkower – 0 pkt.
 
O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów u dwóch zespołów decyduje wynik bezpośredniego spotkania.
 
Przy równej ilości punktów u trzech i więcej zespołów o miejscu decyduje:
 
-         stosunek koszy zdobytych do straconych między zainteresowanymi zespołami,
 
-         stosunek koszy zdobytych do straconych ze wszystkich rozegranych przez te zespoły spotkań w grupie
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.              
 
 
PIŁKA SIATKOWA
 
1.       Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjum roczniki 2002-2004.
 
-         zespół liczy 12 zawodników/zawodniczek.
 
2.       Przepisy gry
 
-         wysokość siatki:: dziewczęta- 224 cm, chłopcy - 243 cm
 
-         spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów.
 
-         trzeci decydujący set do 15 pkt.
 
3.       Punktacja
 
-         zwycięstwo – 2 pkt,
 
-         przegrana  – 1 pkt.
 
-         walkower – 0 pkt.
 
O kolejności zespołów decydują kolejno większa liczba zdobytych punktów.
 
Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów o miejscu decyduje:
 
-         lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 
-         lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 
-         wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
 
 
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
PIŁKA RĘCZNA
1. Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjum roczniki 2002-2004.
 
-         zespół liczy 16 zawodników/zawodniczek
 
2. Przepisy gry
 
-         czas gry: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy,
 
-         piłka nr 1 – dziewczęta; piłka nr 2 – chłopcy,
 
-         przy większej liczbie spotkań dziennie zaleca się skracanie czasu gry,
 
-         drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu,
 
-         dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu,
 
-         zmian zawodnika możliwa jest w dowolnym momencie meczu,
 
-         na „ławce” mogą znajdować się tylko zawodnicy wpisani do protokołu,
 
-         zakaz używania kleju.
 
3. Punktacja
 
-         zwycięstwo – 2 pkt,
 
-         remis   – 1 pkt.
 
-         walkower – 0 pkt.
 
O kolejności zespołów decydują kolejno większa liczba zdobytych punktów,
 
Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę sama liczbę punktów o miejscu decyduje:
 
-         większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
 
-         korzystniejsza różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 
-         większa liczba zdobytych bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 
-         korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju,
 
-         większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
 
1.       Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjum roczniki 2002-2004
 
-         zespół liczy 10 zawodników (w całym turnieju).
 
2. Przepisy gry
 
-         zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
 
-         czas gry: 2 x 15 - 20 minut + do 5 minut przerwa,
 
-         obuwie: korkotrampki, trampki,
 
-         piłka: numer „5”,
 
-         bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
 
-         gra bez „spalonego”,
 
-         zmiany hokejowe; błędy będą karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 7 m /przy bramkach 3 x 2 m/ lub 9 m /przy bramkach 5 x2 m/,- za złą zmianę bramkarza – rzut karny,
 
-         bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
 
-         piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
 
-         jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
 
-         podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki,
 
-         rzut z autu wykonywany jest rękoma,
 
-         stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).
 
3. Punktacja
 
-         zwycięstwo – 3 pkt,
 
-         remis     1 pkt.
 
-         przegrana – 0 pkt.
 
O kolejności zespołów decydują kolejno większa liczba zdobytych punktów.
 
Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów o miejscu decyduje:
 
-         większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
 
-         korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
 
-         lepsza różnica bramek w całym turnieju,
 
-         większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
 
Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami
 
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki". Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
UNIHOKEJ CHŁOPCÓW
 
1. Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej lub gimnazjum urodzeni w latach 2002-2004.
 
-         zespół składa się z 12 zawodników – 5 na boisku i bramkarz oraz 6 rezerwowych (w całym turnieju).
 
-         dopuszcza się mniejsza ilość zawodników na mniejszym boisku
 
2. Przepisy gry
 
-         wymiary boiska szer. 18 – 20 m dł. 36 – 40 m,
 
-         czas gry: 2 x 10 minut + 2 minuty przerwy,
 
-         gra na bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki 140x105 cm),
 
-         pole bramkowe szer. 5m., dł. 4 m,
 
-         pole przedbramkowe szer.2,5 m., dł. 1 m. (linia bramkowa 3,5 m. od linii końcowej boiska,
 
-         ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego.
 
3. Punktacja i klasyfikacja
 
-         zwycięstwo – 2 pkt.,
 
-         remis – 1 pkt.,
 
-         przegrana – 0 pkt.
 
O kolejności zespołów decyduje większa liczba zdobytych punktów
 
Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
 
·         większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
 
·         większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
 
·         lepsza różnica bramek w całym turnieju,
 
·         większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
 
·         rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 
W finale wojewódzkim wystartuje Mistrz Łodzi.
 
 
SZKOLNA DRUŻYNOWA LIGA  LEKKOATLETYCZNA      
 
1.       Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjum urodzeni w latach 2002-2004,
 
-         zespół liczy maksymalnie 15 zawodników/zawodniczek,
 
-         zawodnik może brać udział w jednej konkurencji i w sztafecie,
 
-         zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach,
 
-         w jednej konkurencji szkoła może wystawić maksymalnie 3 zawodników,
 
-         szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę,
 
-         biegi w seriach na czas,
 
-         w konkurencjach technicznych (po 4 próby).
 
2.       Program zawodów
 
-         Dziewczęta:        100 m, 300 m, 600 m, 80 m ppł.,
 
skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem (500 g),
 
pchnięcie kulą (3 kg), rzut dyskiem (0,75 kg),
 
sztafeta 4 x 100 m.
 
-         Chłopcy:              100 m, 300 m, 1000 m, 110 m ppł.,
 
skok w dal, skok wzwyż,
 
rzut oszczepem (600 g), pchnięcie kulą (5 kg), rzut dyskiem (1 kg),
 
sztafeta 4 x 100 m.
 
-         Rozstaw i wysokość płotków dla młodzika:
 
Dziewczęta          – wysokość 76,2 rozstaw – 12,00 – 8,00 – 12,00
 
Chłopcy               – wysokość 91,4 rozstaw – 13,60 – 8,90 – 16,30
 
3.       Punktacja
 
-         osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych,
 
-         na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów,
 
-         w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone,
 
-         przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje najlepszy wynik indywidualny lub sztafety.
 
Do finału wojewódzkiego awansują zespoły zajmujące I i II miejsca.
 
 
TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY
 
1. Uczestnictwo:
 
-         każda szkoła (podstawowa lub gimnazjum) ma prawo zgłosić do zawodów maksymalnie 3 zawodników w tym 1 rezerwowy; roczniki 2002-2004.
 
2.  Sposób przeprowadzenia zawodów::
 
Kolejność gier:
 
I rzut                      II rzut                    III rzut
 
A – X                                                    A – Y
 
                    Gra podwójna
 
B – Y                                                    B - X
 
-         mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,
 
-         zawody rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów), oprócz stanu gdy obaj zawodnicy/obie pary zdobędą 10 pkt., wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2-punktowe
 
-         zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym,
 
-         system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
 
Do finału wojewódzkiego awansują szkoły sklasyfikowane na miejscach I i II finału łódzkiego.
 
 
BADMINTON  DRUŻYNOWY
 
1. Uczestnictwo:
 
-         każda szkoła (podstawowa lub gimnazjum) ma prawo zgłosić do zawodów maksymalnie 3 zawodników w tym 1 rezerwowy; roczniki 2002-2004.
 
2.  Sposób przeprowadzenia zawodów::
 
Kolejność gier:
 
I rzut                      II rzut                    III rzut
 
A – X                                                    A – Y
 
                    Gra podwójna
 
B – Y                                                    B - X
 
-         mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,
 
-         zawody rozgrywane są do dwóch wygranych setów; sety rozgrywane do 11 punktów (bez prawa podwyższania),
 
-         zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania,
 
-         system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
 
Do finału wojewódzkiego awansują szkoły sklasyfikowane na miejscach I i II finału łódzkiego.
 
 
PŁYWANIE DRUŻYNOWE
 
1.       Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie  szkoły podstawowej lub gimnazjum urodzeni w latach 2002-2004,
 
-         zespół składa się z 6 zawodniczek lub 6 zawodników
 
2.       Program
 
-         sztafeta 6 x 25 metrów stylem dowolnym dziewcząt
 
-         sztafeta 6 x 25 metrów stylem dowolnym chłopców
 
3.       Punktacja
 
-         według ustaleń organizatora.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
KONKURS „WIEDZY o SPORCIE”
 
1. Uczestnictwo
 
-        w Konkursie biorą udział 4-osobowe zespoły (2 dziewczynki i 2 chłopców) z roczników 2001 i młodsi
 
2. Przepisy zawodów
 
-        uczestnicy odpowiadają na pytania z zakresu sportu polskiego i międzynarodowego (historia sportu, przepisy)
 
-         konkurs składa się z dwóch części: część pierwsza – pisemny test składający się z 25-30 pytań; część druga – ustne odpowiedzi uczestników na 4 pytania o różnym stopniu trudności wybieranym przez odpowiadającego
 
3. Punktacja i klasyfikacja
 
-         o zwycięstwie indywidualnym decyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika we wszystkich trzech częściach,
 
-         o zwycięstwie drużynowym decyduje suma punktów indywidualnych uzyskanych przez uczniów danej szkoły.
 
-         Zwycięzcy otrzymają tytuł Mistrza Łodzi roku szkolnego 2017/2018.
 
 
SZACHY DRUŻYNOWE  
 
1.       Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjum roczniki 2002-2004.
 
-         drużyna składa się z 4 osób:
 
- I szachownica                  - chłopiec lub dziewczyna
 
- II szachownica                 - chłopiec lub dziewczyna
 
- III szachownica                               - chłopiec lub dziewczyna
 
- IV szachownica                               - dziewczyna,
 
-         skład i kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
 
-         na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
 
-         skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
 
-         w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
 
-         zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.
 
2.       Program zawodów
 
-         zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
 
-         zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund (w przypadku rozgrywek wojewódzkich) i 11 rund (w przypadku rozgrywek ogólnopolskich);
 
-         tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 min + 5 sek na posunięcie w przypadku rozgrywek wojewódzkich i 20 minut + 10 sek. na posunięcie w przypadku finału ogólnopolskiego. W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.
 
3.       Punktacja i klasyfikacja
 
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
 
-         punkty duże (meczowe 2, 1, 0)
 
-         suma punktów zdobytych przez zawodników  (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).
 
-         wynik bezpośredniego spotkania,
 
-         lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
 
-         dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów,
 
 
 
 
SIATKÓWKA  PLAŻOWA
 
1. Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią dziewczęta lub chłopcy uczniowie szkoły podstawowej lub  gimnazjum roczniki 2002-2004,.
 
-         drużyna szkolna składa się z 2 dziewcząt + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy.
 
2.Przepisy gry
 
      Boisko:
 
- Mecz rozgrywany jest na piaszczystym boisku 16  x 8 m przedzielonym siatką.
 
       - Nie ma linii środkowej
 
Wysokość siatki:
 
-          dziewczęta:          224 cm
 
-          chłopcy:                               243 cm
 
-          system rozgrywek – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, jedno lub dwudniowy turniej finałowy (bez wcześniejszych eliminacji)
 
-          system gry – „brazylijski” (zespół odpada po drugiej porażce)
 
-          mecze do ćwierćfinałów włącznie, rozgrywa się w formie jednego seta do 21 pkt.
 
-          spotkania finałowe i półfinałowe rozgrywa się w pełnym formacie (do dwóch wygranych setów do 21 pkt)
 
-          zespół, który we właściwym czasie (5 minut) nie pojawi się na boisku, przegrywa mecz walkowerem.
 
3.Punktacja
 
W przypadku rozgrywania zawodów eliminacyjnych innym systemem niż „brazylijski” za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegrany mecz 1 pkt. W przypadku równej ilości punktów podczas gier grupowych o wyższym miejscu decyduje kolejno:
 
– wynik bezpośredniego spotkania
 
– lepszy stosunek setów w turnieju
 
– lepszy stosunek małych punktów w turnieju
 
Do finału wojewódzkiego awansują zespoły zajmujące I i II miejsca.
 
 
 
 
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego