Regulaminy IMS - MSZS

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulaminy IMS

IMS
Nasi sponsorzyRegulamin Ogólny  Szkolnych Mistrzostw Łodzi   Szkół Podstawowych IGRZYSKA MŁODZIEZY SZKOLNEJ w roku szkolnym 2016 /2017  

I. Cel
W międzyszkolnej rywalizacji sportowej prowadzonej w duchu fair play wyłonić mistrza, który godnie będzie reprezentował szkoły m. Łodzi w mistrzostwach województwa i na arenie ogólnopolskiej.
II. Uczestnictwo:
1. Prawo startu w zawodach w ramach Szkolnych Mistrzostw Łodzi mają uczennice i uczniowie urodzeni w 2004 r. i młodsi, aktualni uczniowie szkoły, zdrowi, czynnie biorący udział w lekcjach wychowania fizycznego i zaliczani do grup dyspanseryjnych A i B-1, określani dalej mianem „zawodnika”.
2. „Zawodnik” to uczeń, który w bieżącym roku szkolnym jest zawodnikiem klubowym w dowolnej dyscyplinie sportu nawet, jeżeli nie reprezentował go jeszcze na zawodach międzyklubowych. „Zawodnik” to również uczeń klasy sportowej.
3. Prawo startu w zawodach w ramach Szkolnych Mistrzostw Łodzi mają również uczniowie nigdzie nietrenujący, lecz wyróżniający się umiejętnościami ruchowymi wśród rówieśników, określani mianem „amatora”
4. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie imienne zespołu, potwierdzone przez  dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego, oraz ważne legitymacje szkolne. Zgłoszenie imienne musi zawierać oprócz nazwiska, imienia i daty urodzenia uczniów, również wypełnioną rubrykę „Klub, dyscyplina”.
5. Nie honoruje się żadnych innych dokumentów tożsamości i zaświadczeń!
6. „Zawodnik” bez względu na uprawnianą dyscyplinę oraz „amator” mogą reprezentować szkołę w roku 2016/2017  w 4 dowolnych dyscyplinach – konkurencjach zamieszczonych w kalendarzu imprez. Poza limitem: Konkurs „Wiedzy o Sporcie”.   
III. Obowiązki organizatora zawodów:
1. opracować komunikat i przesłać go zainteresowanym - minimum na 7 dni przed zawodami,
2. zabezpieczyć fachową opiekę medyczną lub w dyscyplinach mniej urazowych dobrze wyposażoną apteczkę,
3. zapewnić profesjonalną obsługę sędziowską,
4. przed rozpoczęciem zawodów przeprowadzić weryfikację zespołów,
5. w grach zespołowych zabezpieczyć obsługę tablicy wyników,
6. zapewnić właściwy wystrój obiektu, uroczyście zaakcentować otwarcie i zakończenie zawodów, 7. opracować komunikat końcowy i przesłać go do MSZS oraz zainteresowanych szkół.  
IV. Finansowanie.
Miejski Szkolny Związek Sportowy w ramach realizacji zadania finansuje:
1. koszty organizacji zawodów dla szkół gminy Łódź (w tym obsługę sędziowską i medyczną), koszty wynajmu pozaszkolnych obiektów sportowych.
2. koszty udziału reprezentacji szkolnych w zawodach mistrzostw województwa,
3. nagrody w formie pucharów, medali i dyplomów na imprezy objęte kalendarzem sportowym,
4. zakup podstawowego sprzętu niezbędnego do organizacji zawodów   
V. Postanowienia ogólne.
1. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z regulaminami Szkolnego Związku Sportowego, a w sprawach nie ujętych w regulaminach stosuje się przepisy polskich związków sportowych. Regulaminy szczegółowe znajdują się na stronie internetowej MSZS: http://mszs.neostrada.pl/
2. Prawo interpretacji oraz dokonywania zmian regulaminu przysługuje jedynie Zarządowi MSZS.
3. Protesty i odwołania dotyczące uchybień w przebiegu zawodów a także startu nieuprawnionych zawodników należy składać tylko w formie pisemnej (z uzasadnieniem) w biurze MSZS w Łodzi przy ul. A. Struga 6 w terminie dwóch dni od zakończenia zawodów, a w grach zespołowych w terminie jednego dnia po rozegranym meczu. Protesty złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane! Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 100 zł. Zwrot kaucji następuje po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, w przypadku uznania protestu za nieuzasadniony kaucja przepada na rzecz MSZS. Do rozpatrywania protestów powołana zostanie komisja. W skład komisji odwoławczej wchodzi dwóch członków Zarządu MSZS i powołany przez Zarząd ekspert dyscypliny sportowej, której dotyczy protest. Postanowienie komisji jest ostateczne!
4.  Brak imiennego zgłoszenia i ważnych legitymacji szkolnych podczas przeprowadzonej przez organizatora weryfikacji oraz w trakcie trwania zawodów wyklucza zawodnika lub zespół z udziału w zawodach!
5. Zespół, któremu udowodnione zostanie przekroczenie regulaminu MSZS, tj. brak właściwej dokumentacji zawodów, podrobione legitymacje szkolne, start nieuprawnionego zawodnika itp. zostaje zdyskwalifikowany z powiadomieniem dyrekcji szkoły, którą reprezentuje.
6. Zespół, któremu udowodnione zostanie przekroczenie regulaminu MSZS, a w szczególności oszustwo, podrobione legitymacje szkolne, start nieuprawnionego ucznia, nie przybycie na zawody itp., w wyniku którego nastąpi dyskwalifikacja zespołu, podlega rocznej karencji w danej dyscyplinie i nie zostanie dopuszczony do startu w niej w przyszłym roku szkolnym!
7. Niesportowe zachowanie zawodnika lub zespołu na zawodach może skutkować dyskwalifikacją. 8. W przypadku dyskwalifikacji zespołu po zakończeniu danego etapu zawodów, ale przed rozpoczęciem następnego awans do szczebla wyższego uzyskuje kolejny zespół z tabeli.
9. Na wniosek opiekuna przeciwnego zespołu zawodnicy mogą być weryfikowani przez uprawnioną osobę tj. organizatora zawodów, sędziego, przedstawiciela MSZS w trakcie całego cyklu tych zawodów.
10. Zespoły zajmujące czołowe miejsca w klasyfikacji nagradzane trofeami sportowymi muszą uczestniczyć w ceremonii zakończenia zawodów.
11. Podczas zawodów przy zespole mogą znajdować się tylko opiekunowie, którzy są wpisani na zgłoszeniu przedstawionym do weryfikacji.
12. Zespół (mimo wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału) ma prawo do wycofania się ze startu w zawodach bez konsekwencji, jeżeli dokona tego przed rozesłaniem do zainteresowanych szkół komunikatu organizacyjnego zawodów lub przed upływem terminu potwierdzenia w nich udziału. W przeciwnym razie zostaje zdyskwalifikowany.
13. Szkoły reprezentujące m. Łódź w finałach wojewódzkich mają obowiązek startu w/w zawodach. W przypadku rezygnacji szkoła ma obowiązek przed terminem zawodów powiadomić biuro MSZS o swojej decyzji.
14. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży przebywającej na zawodach i bezpośrednio po zawodach odpowiada nauczyciel – opiekun młodzieży!
15. W bloku zawodów pn. „Szkolne Mistrzostwa” prowadzone będzie współzawodnictwo szkół.
16. Wszelkie komunikaty dotyczące imprez sportowych organizowanych w ramach Szkolnych Mistrzostw Łodzi przekazywane będą szkołom wyłącznie drogą mailowa oraz umieszczane będą na naszej stronie www.mszs.neostrada.pl
17. Szkoła zgłaszająca swój udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym zobowiązana jest do opłacenia składki członka Związku za rok 2016/2017 w terminie do dnia 31.12.2016 r.  Nie opłacenie składki nie wyklucza szkoły z udziału we współzawodnictwie, skutkuje jednak nie umieszczeniem szkoły w rankingu końcowym tego współzawodnictwa.

 
Szkolne Mistrzostwa Łodzi
 
Regulaminy szczegółowe – Szkoły Podstawowe – Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2016/2017)

 
Prawo startu w zawodach mają aktualni uczniowie szkoły (rocznik 2004 i młodsi), zdrowi, uczestniczący bez żadnych ograniczeń w lekcjach wychowania fizycznego.
 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż
do 15 września 2016 roku. Ponadto szkoły przystępujące do współzawodnictwa dokonują pisemnego zgłoszenia w Miejskim SZS na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 9 września 2016 roku.
 
 
INFORMACJE WSTĘPNE
 
1.       Wszystkie zawody rozgrywane będą według zamieszczonych poniżej regulaminów, a w sprawach nieujętych w regulaminach, obowiązują przepisy właściwych związków sportowych.
2.       Zespoły muszą posiadać jednolite stroje oznaczone numerami, oraz oznaczenie kapitana zespołu. Organizator lub sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do zawodów z powodu nieodpowiedniego stroju.
3.       Kolejność rozgrywania meczów ustalana jest na podstawie „Tabeli Bergera”.
4.       Gry zespołowe rozgrywane są systemem turniejowym (2 lub 3 mecze dziennie) przy skróconym czasie gry.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
1. Uczestnictwo
-        Zespół składa się z uczniów jednej szkoły urodzonych w rocznikach 2006, 2005, 2004.
-        Reprezentacja każdego rocznika to 3 dziewczynki lub 3 chłopców.
-        Reprezentacja szkoły stanowi 9 zawodników lub zawodniczek.
2. Program zawodów
-         zawody odbędą się w formie sztafety,
-         dystans dla dziewcząt: 9 x 800m,
-         dystans dla chłopców: 9 x 800 m,
-         sztafety startują w następującej kolejności kl. roczników: 2006, 2005, 2004,
-         zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego z pałeczką sztafetową (wskazana własna tzn. szkoły startującej),
-         strefa zmian wynosi 20 m,
-         szkoły otrzymują numery startowe, które zapewnia organizator.
Uwaga! Obowiązuje obuwie lekkoatletyczne bez kolców!
Do finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
1        Uczestnictwo
-         każda szkoła ma prawo zgłosić do zawodów maksymalnie 6 zawodników/czek; rocznik 2004 i młodsi
2         Program zawodów
-         zawody odbywają się w formie indywidualnej, ze startu wspólnego
-         dystans: dziewczęta 1000 m, chłopcy 1000
Uwaga!
-         każdy uczestnik biegu musi posiadać kartkę startu z danymi: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa szkoły,
-         kartkę po przekroczeniu linii mety zawodnik oddaje sędziemu
-         zawodnicy startują w obuwiu sportowym bez kolców
-         W przypadku równej ilości punktów zdobytej przez dwie lub więcej szkół , wyższe miejsce zajmie szkoła, której najlepszy zawodnik był najwyżej w klasyfikacji indywidualnej.
3         Punktacja wg miejsc:
I …................................................9pkt.
II-III ….........................................8pkt
IV-VII …......................................7pkt.
IX-XVI ….....................................6pkt.
XVII-XXXII …............................5pkt.
XXXIII-XLVIII ….......................4pkt.
XLIX-LXIV ….............................3pkt.
LXV-LXXXI …...........................2pkt.
LXXXII- C …..............................1pkt.
 
Klasyfikacja końcowa: indywidualna i drużynowa (punktuje 6 zawodników jednej szkoły).
Dwie najlepsze drużyny awansują do finału wojewódzkiego drużynowych biegów przełajowych.
 
DRUŻYNOWE ZAWODY W PŁYWANIU
1.Uczestnictwo
 
-        W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców.
-        Zespół składa się z 8 zawodników (zawodniczek) i stanowią go:
2 osoby z rocznika 2007,
2 osoby z rocznika 2006,
2 osoby z rocznika 2005,
2 osoby z rocznika 2004.
2. Program zawodów
-         zgodnie z przepisami PZPływ.,
-         dziewczęta: sztafeta 8 x 25 m (styl dowolny),
-         chłopcy: sztafeta 8 x 25 m (styl dowolny),
-         sztafety startują od najmłodszego rocznika.
Uwaga! Zawodnik rozpoczynający sztafetę musi wykonać skok do wody. Może to być skok na nogi.
Do finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
PIŁKA SIATKOWA „4”
1. Uczestnictwo
-          zespół stanowią uczniowie jednej szkoły (rocznik 2004 i młodsi )
-          w skład zespołu wchodzi 10 zawodników  (w całym turnieju )
2. Przepisy gry
-          wymiary boiska: 14m x 7m, na boisku wyznacza się linie ataku (3m od siatki)
-          wysokość siatki: 215 cm dziewczęta; chłopcy 224 cm
-          obowiązuje piłka nr 5
-          gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie-breakiem do 25 pkt. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 pkt.
-          w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy
-          w drugim secie pozostałych 5 zawodników
-          w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki
skład i kolejność CZWÓREK ustalona przez trenera przed zawodami (i zaznaczone na zgłoszeniu) nie mogą być zmienione przez cały turniej. W przypadku gdy turniej trwa więcej niż jeden dzień a zespół z przyczyn losowych (kontuzja, choroba) zdekompletuje się, istnieje możliwość uzupełnienia go przez innych uczniów szkoły. Obowiązuje dostarczenie organizatorowi zgłoszenia uzupełniającego zawierającego dane nowego ucznia.
-          każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sek. w każdym secie
-          obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki
-           zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony; zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki
-           rozsądna tolerancja czystości odbić
-           w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana)
-           w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego)
Uwaga:
Zgodnie z Regulaminem PZPS w turnieju przeprowadzanym w ramach IMS, w którym startują więcej niż 4 drużyny, w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie – gra się do 2 wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 11 punktów. Ewentualnie trzeci set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów.
3. Punktacja:
-          zwycięstwo – 2 pkt,
-          przegrana  -- 1 pkt.
-          walkower – 0 pkt.
O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów decyduje w kolejności:
-           lepszy stosunek setów ze wszystkich rozegranych spotkań
-           lepszy stosunek małych punktów ze wszystkich rozegranych spotkań,
-           wynik bezpośredniego spotkania.
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
TENIS STOŁOWY
1. Uczestnictwo:
-         w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i/lub chłopców; rocznik 2004 i młodsi.
-         drużyna liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy,
-         obowiązuje ten sam skład przez cały turniej
2.  Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność gier:
I rzut                      II rzut                    III rzut
A – X                                                    A – Y
                    Gra podwójna
B – Y                                                     B - X
-         mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,
-         zawody rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów), oprócz stanu gdy obaj zawodnicy/obie pary zdobędą 10 pkt., wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2-punktowe
-         zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym,
-         system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Do finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
PIŁKA RĘCZNA
1. Uczestnictwo
-         W zawodach uczestniczą uczniowie jednej szkoły - rocznik 2004 i młodsi.
-         Zespół liczy 16 zawodników/zawodniczek  w całym turnieju.
2. Przepisy gry
-         gra może toczyć się na boiskach „Orlik” o wymiarach długość od 32 do 40 m  i szerokość 16 do 20 m,
-         obowiązuje pika o obwodzie 50 – 52 cm,
-         czas gry: 2 x 12 minut + 5 minut przerwy,
-         drużyna ma prawo wziąć jednominutowy czas w każdej połowie meczu,
-         wykluczenie zawodnika z gry wynosi 1 minutę,
-         na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników,
-         dowolny system obrony podczas całego meczu,
-         zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy gdy piłkę posiada drużyna zmieniająca zawodnika,
-         na „ławce” mogą znajdować się tylko zawodnicy wpisani do protokołu,
-         obowiązuje kategoryczny zakaz  używania kleju!
Uwaga!
Obowiązują jednolite stroje z numerami, bramkarz musi być ubrany w strój kontrastujący ze strojami zawodników.   
3. Punktacja:
-        zwycięstwo – 2 pkt,
-        remis  -- 1 pkt.
-        przegrana – 0 pkt.
O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów u dwóch zespołów decyduje:
-         wynik bezpośredniego spotkania,
-         różnica bramek z całego turnieju,
-         większa liczba zdobytych bramek.
Przy równej ilości punktów u więcej niż dwóch zespołów decyduje:
 
-         lepsza różnica bramek między zainteresowanymi,
 
-         większa ilość zdobytych bramek między zainteresowanymi,
 
-         lepsza różnica bramek z całego turnieju,
 
-         większa ilość zdobytych bramek w całym turnieju.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
KOSZYKÓWKA
 
1. Uczestnictwo
 
-         Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej (rocznik 2004 i młodsi).
 
-         Zespół liczy 10 – 12 zawodników (dziewcząt lub chłopców) w całym turnieju.
 
2. Przepisy gry
 
-         czas gry: 4 kwarty x 6 min (czystej gry) + tyle 3’ dogrywek, ile potrzeba do rozstrzygnięcia meczu.
 
-         zawody są rozgrywane piłkami nr 5,
 
-         mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm; odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m (linia przerywana koła od strony kosza),
 
-         nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt.,
 
-         zespół I i II kwartę gra innymi piątkami (zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie), w III i IV obowiązuje dowolność zmian; w przypadku gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników, zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ewentualnie drugiej piątki i mogą zostać zmienieni w I i II kwarcie za dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie
 
-         gdy zespół składa się z 10 zawodników – zespół kończy grać kwartę w składzie 3-4 osobowym,
 
-         obowiązuje: krycie „każdy swego” na ¾ boiska (zakaz gry obroną strefową), przepis połowy, przepis 3 sekund, przepis 5 sekund, (i 24 sek. w finale wojewódzkim),
 
-         w wypadku nieprzestrzegania przepisu krycia „każdy swego” i po zwróceniu kapitanowi i trenerowi uwagi, dyktowany jest faul techniczny trenera oraz piłka z boku,
 
-         przerwy w meczu 1’ pomiędzy 1 i 2 kwartą (I połowa) oraz 3 i 4 kwartą (II połowa) oraz 5’ pomiędzy połowami.
 
-         mecz nie może się rozpocząć, jeżeli jedna z drużyn nie ma na boisku 5 zawodników gotowych do gry.
 
-         każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie w trakcie I połowy meczu i 3 w trakcie II połowy meczu oraz po 1 w każdej dogrywce; niewykorzystane przerwy na żądanie nie mogą być przenoszone na następną połowę lub dogrywkę.
 
-         o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami PZKosz.,
 
-         za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu.
 
3. Zasady rozgrywania spotkań
 
-         Drużyna, która przed rozpoczęciem meczu liczy mniej niż 10 zawodników nie zostanie dopuszczona do zawodów, a mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 
-         Jako zasadę ogólną przyjmuje się, że zawodnik, który brał udział w pierwszej kwarcie meczu, nie może brać udziału w drugiej kwarcie.
 
4, Punktacja
 
-        zwycięstwo – 2 pkt,
 
-        przegrana  -- 1 pkt.
 
-        walkower – 0 pkt.
 
O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów u dwóch zespołów decyduje wynik bezpośredniego spotkania.
 
Przy równej ilości punktów u trzech i więcej zespołów o miejscu decyduje:
 
-         stosunek koszy zdobytych do straconych między zainteresowanymi zespołami,
 
-         stosunek koszy zdobytych do straconych ze wszystkich rozegranych przez te zespoły spotkań w grupie
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.              
 
 
LIGA LEKKOATLETYCZNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
1. Uczestnictwo:
 
     Zespół stanowi 12 uczniów jednej szkoły, po cztery osoby z każdej klasy.
 
                      IV klasy – rocznik 2006 i młodsi
 
                      V klasa – rocznik 2005/2006
 
                      VI klasa – rocznik 2004/2005
 
Zawody będą rozgrywane oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców
 
2. Przebieg zawodów:
 
       Cykl zawodów obejmuje cztery rundy w terminach i konkurencjach:
 
               wrzesień’16 – 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową
 
               październik’16 – 60 m ppł, rzut piłeczką palantową, 300 m
 
               marzec’17 – 60 m ppł, skok wzwyż, 600/1000 m
 
               kwiecień’17 – 60 m, skok w dla, rzut piłeczką palantową, 600/1000 m
 
Każdy zawodnik bierze udział we wszystkich konkurencjach, zawody rozgrywane będą „wielobojowo”.
 
    Sposób przeprowadzenia:
 
·         Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna za wyjątkiem biegów na 300 m , 600 m, 1000 m, które muszą być rozgrywane jako ostatnia konkurencja.
 
·          Biegi na 60 m 60 m ppł.,300 m 600 m, 1000 m rozgrywane są w seriach na czas.
 
·         60 m ppł. – 5 płotków, dobieg do I – go płotka 11,5 m, odległości między płotkami 7,5 m, odległość od ostatniego płotka do linii mety 11 m
 
·         W biegu na 60 m, 60 m ppł., 300 m, 600 m, 1000 m  zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.
 
·         Skok w dal – długość strefy 100cm, końcem strefy powinna być belka. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.
 
·         Skok wzwyż – zawodnik po trzeciej kolejnej nieważnej próbie odpada z konkursu. Pierwsze wysokości:
 
o    klasa IV dziewczęta – 80 cm
 
o    klasa IV chłopcy i V dziewczęta – 85 cm
 
o    klasa V chłopcy i VI dziewczęta – 90 cm
 
o    klasa VI chłopcy – 100 cm
 
o    kolejne wysokości co 5 cm wyżej
 
·         Rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do wykonania trzech rzutów w konkursie (nie ma rzutów próbnych). Odległość mierzy się z dokładnością do 0,5m
 
3. Punktacja:              
 
·         wyniki przeliczane są na punkty wg tabel,
 
·         suma osiągniętych punktów za wszystkie konkurencje daje wynik ostateczny każdego zawodnika,
 
·         na wynik zespołu składają się końcowe rezultaty 12 zawodników,
 
·         końcowy wynik zespołu stanowi suma punktów zdobytych we wszystkich zawodach.
 
               Aby zespół był liczony do punktacji IMS musi wystartować minimum w trzech rundach.
 
 
Uwagi:
 
·         W każdych zawodach mogą wziąć udział inne dzieci, zawodnik zarejestrowany jako np. uczeń V klasy nie może zmieniać klasy na kolejnych zawodach
 
·         Zgłoszenie na zawody na druku – LIGA LEKKOATLETYCZNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
 
 
 
 
CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
 
1. Uczestnictwo
 
-        W zawodach startują reprezentacje szkół (dziewczęta i chłopcy)  urodzeni w roku 2004 i młodsi.
 
-        Zespół liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców.
 
2. Program zawodów:
 
-        bieg 60 m,
 
-        rzut piłeczką palantową (do 150 g),
 
-        bieg: dziewczęta 600 m, chłopcy 1000 m,
 
-        skok w dal ze strefy (dla całego zespołu) lub skok wzwyż (dla całego zespołu).
 
3. Sposób przeprowadzenia
 
-         Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna za wyjątkiem biegu długiego (600m, 1000m), który musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.
 
-         Biegi na 60m, 600m, 1000 m rozgrywane są w seriach na czas.
 
-         W biegu na 60 m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.
 
-        Skok w dal - długość strefy 100cm, końcem strefy powinna być belka. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.
 
-        Skok wzwyż - pierwszą wysokość ustala organizator bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości:
 
·         dla dziewcząt - do 140cm co 5cm, powyżej co 3cm,
 
·         dla chłopców  - do 160cm co 5cm, powyżej co 3cm.
 
Przekroczenie płaszczyzny skoku, bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób w skoku w dal i 3 prób na każdej wysokości w skoku wzwyż.
 
-        Rzut piłeczką palantową - każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. Odległość mierzy się z dokładnością do 0,5m.
 
4. Punktacja
 
-         Wyniki przelicza się na punkty wg tabel czwórbojowych.
 
-         Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika.
 
-         Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników  (z 6 startujących).
 
-         Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I-III, o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika.
 
-         W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, przyznaje się miejsce dzielone.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje I i II zespół z finału łódzkiego.
 
 
TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
 
1. Uczestnictwo
 
-         W zawodach startują reprezentacje szkół (dziewczęta i chłopcy)  urodzeni w roku 2006 i młodsi.
 
-         Zespół liczy 8 dziewcząt lub 8 chłopców obowiązkowo troje z rocznika 2006 i pięcioro młodszych
 
2. Program zawodów:
 
-         bieg 40m,
 
-         rzut piłeczką palantową (do 150g),
 
-         skok w dal ze strefy
 
3. Sposób przeprowadzenia
 
-         zawody będą przeprowadzone w jeden dzień,
 
-         kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna,
 
-         biegi na 40 m w seriach na czas,
 
-         w biegu na 40m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.
 
-         skok w dal - odległość mierzymy od miejsca odbicia do najbliższego śladu pozostawionego na zeskoku, każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego skoku próbnego, a następnie trzy skoki w konkursie.
 
-         rzut piłeczką palantową - każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie. Odległość mierzy się z dokładnością do 0,5m.
 
4. Punktacja
 
-         wyniki przelicza się na punkty wg tabel trójbojowych.,
 
-         suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. a wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 6 najlepszych zawodników,
 
-         przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I-III, o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika,
 
-         w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, przyznaje się miejsce dzielone.
 
 
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
 
1. Uczestnictwo
 
-         drużyna liczy w całym turnieju maksymalnie 10 zawodników rocz. 2004 i młodsi.
 
2. Sposób prowadzenia zawodów
 
-         na boisku może znajdować się łącznie 6 zawodników (5 + bramkarz),
 
-         mecze rozgrywane są na boiskach „Orlik” piłką numer 4,
 
-         czas gry: 2 x15 minut + 5 minut przerwy,
 
-         zawodnicy muszą grać w obuwiu sportowym – dowolne bez wkrętów metalowych,
 
-         zaleca się wyposażenie zawodników w ochraniacze na golenie!
 
-         bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 
-         gra bez „spalonego”,
 
-         zmiany hokejowe (błędy karane, jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 9 m za złą zmianę bramkarza), strefa zmian – 2,5 m od linii środkowej boiska,
 
-         bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
 
-         piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej; jeżeli piłka z rzutu od bramki bezpośrednio przekroczy linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia, wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska; w tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
 
-         podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki,
 
-         rzut z autu wykonywany jest rękoma
 
-         obowiązują kary regulaminowe:
 
·         usunięcie z boiska na 2, 5 minut,
 
·         zawodnik ukarany karą czasową zajmuje miejsce poza polem gry na wysokości linii środkowej boiska, stojąc,
 
·         „czerwona kartka” - całkowite wykluczenie z gry, które powoduje, że zawodnik nie może zagrać w następnym meczu.
 
 
3. Punktacja i klasyfikacja
 
-         zwycięstwo – 3 pkt.,
 
-         remis – 1 pkt.,
 
-         przegrana – 0 pkt.
 
   O kolejności zdobytych miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów.
 
   Przy równej ilości punktów u dwóch zespołów decyduje:
 
-         wynik bezpośredniego spotkania,
 
-         lepsza różnica bramek w turnieju,
 
-         większa ilość zdobytych bramek w turnieju.
 
  Przy równej ilości punktów u więcej niż dwóch zespołów decyduje:
 
-         lepsza różnica bramek między zainteresowanymi,
 
-         większa liczba zdobytych bramek między zainteresowanymi,
 
-         lepsza różnica bramek w turnieju,
 
-         większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
 
Uwaga:
 
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 2 x 5 min. i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po pięć, potem po razie do skutku.
 
W finale wojewódzkim wystartuje Mistrz Łodzi.
 
 
 
UNIHOKEJ CHŁOPCÓW
 
1. Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2004 i młodsi.
 
-         zawody rozgrywane są  w kategorii chłopców.
 
-         zespół składa się z 12 zawodników – 5 na boisku i bramkarz oraz 6 rezerwowych (w całym turnieju).
 
-         dopuszcza się mniejsza ilość zawodników na mniejszym boisku
 
2. Przepisy gry
 
-         wymiary boiska szer. 18 – 20 m dł. 36 – 40 m,
 
-         czas gry: 3 tercje x 5-10 minut + 1-2 minuty przerwy (w zależności od ilości drużyn),
 
-         gra na bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki 140x105 cm),.
 
-         pole bramkowe szer. 5m., dł. 4 m,
 
-         pole przedbramkowe szer.2,5 m., dł. 1 m. (linia bramkowa 3,5 m. od linii końcowej boiska
 
3. Punktacja i klasyfikacja
 
-         zwycięstwo – 2 pkt.,
 
-         remis – 1 pkt.,
 
-         przegrana – 0 pkt.
 
O kolejności zespołów decyduje większa liczba zdobytych punktów
 
Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
 
·         większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
 
·         większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
 
·         lepsza różnica bramek w całym turnieju,
 
·         większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
 
·         rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 
W finale wojewódzkim wystartuje Mistrz Łodzi.
 
 
MEMORIAŁ PAWŁA GOZDANA W GRACH I ZABAWACH DLA KLAS I - VI
 
1. Uczestnictwo
-        w zawodach biorą udział dziewczęta i chłopcy z roczników 2006 i młodsi
-        reprezentacja szkoły podzielona jest na cztery grupy wiekowe
  Grupa I         - 4 dz. i 4 chł. (+1 dz. i + 1 chł. rezerwowi) rocz. 2009
  Grupa II        - 4 dz. i 4 chł. (+1 dz. i + 1 chł. rezerwowi) rocz. 2008 i młodsi
 Grupa III       - 4 dz. i 4 chł. (+1 dz. i + 1 chł. rezerwowi) rocz. 2007 i młodsi
  Grupa IV      - 4 dz. i 4 chł. (+1 dz. i + 1 chł. rezerwowi) rocz. 2006
 
2. Przepisy zawodów
-        Organizator przygotowuje 12 zabaw o różnym stopniu trudności,
-        Zawodnicy startują przemiennie – dziewczynka, chłopiec, dziewczynka, itd.
-        O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość zdobytych punktów.
-        Zawody sędziują sędziowie zatwierdzeni przez biuro MSZS.
-        Opis konkurencji
 
    GRUPA  I
   1.Bieg z piłką lekarską 1 kg:
Przybory: piłka lekarska – 1kg, ringo
Przebieg: na sygnał zawodniczka biegnie z piłką lekarską w kierunku półmetka, zostawia piłkę w ringo
                          wraca na linię startu, bieg rozpoczyna następny zawodnik itd.

  2. Slalom z kółkiem ringo
      Przybory : 4 pachołki, kółko ringo, stojak
       Przebieg : Pierwszy zawodnik trzyma w ręku koło ringo, startuje na sygnał. W drodze do półmetka porusza się slalomem, obiega stojak i wraca w ten sam sposób  do zespołu. Przekazuje kółko kolejnemu
zawodnikowi czym upoważnia go do startu.
 
   3. Bieg z przełożeniem szarfy gimnastycznej
       Przybory : 1 pachołek, 2 szarfy
        Przebieg :  na sygnał zawodniczka biegnie do pierwszej szarfy, wchodzi do jej środka i przekłada ją od dołu do góry, biegnie do drugie i przekłada ja z góry na dół , biegnie do półmetka obiega
pachołek i wraca po prostej do swojego zespołu upoważniając do startu kolegę.
 
   4. Przenoszenie kółek ringo
              Przybory: 2 pachołki, 8 sztuk kółek ringo
              Przebieg: na sygnał zawodniczka dobiega do pierwszego pachołka, na którym znajdują się włożone  
     kółka ringo (pachołek znajduje się w połowie odległości od półmetka), bierze pierwsze kółko ringo,
     biegnie do drugiego pachołka, który znajduje się na półmetku, wkłada na niego kółko ringo i po
     prostej wraca na linię startu, upoważniając do startu następnego zawodnika. Wszystkie kółka
     ringo muszą być przeniesione na drugi pachołek
 
           GRUPA II
    1. „Sadzenie ziemniaków
                Przybory i sprzęt: 3 woreczki, 3 kołka ringo, stojak lub pachołek.
               Przebieg: pierwsza zawodniczka na sygnał biegnie z trzema woreczkami w kierunku półmetka
        wkładając kolejno woreczki do kółek ringo, okrąża półmetek i wraca na linię startu upoważniając do
        biegu następnego zawodnika, który zbiera woreczki. Błędem jest gdy woreczek ma kontakt z
        podłożem na zewnątrz kółka ringo.
 
2.  Bieg z przekazywaniem pałeczki sztafetowej
        Przybory – pałeczka sztafetowa, kółko ringo, pachołek
         Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w ręku pałeczkę sztafetową dobiega do koła
  ringo, które znajduje się w połowie drogi do półmetka, przekłada pałeczkę przez koło ringo i biegnie
  do półmetka. Obiega stojak i w drodze powrotnej również przekłada pałeczkę przez koło ringo.
  Wraca do zespołu, przekazuje pałeczkę sztafetową następnemu zawodnikowi.

3. Toczenie piłki lekarskiej 1 kg
                 Przybory :  1 piłka lekarska , stojak lub pachołek
                Przebieg : startująca zawodniczka toczy piłkę ręką prawą  od linii startu do linii półmetka, okrąża
         stojak, wracając toczy piłkę lewą ręką, po przekroczeniu linii mety przekazuję piłkę koledze. Piłka nie
         wolno rzucać ,kopać i odpychać od siebie .powinna ona być jak najbliżej dłoni

 4. Wyścig z rzutem do celu
                 Przybory : 8 woreczków, 1 obręcz, 3 pachołki
        Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w dowolnej ręce woreczek biegnie slalomem do
        wyznaczonej linii rzutu /3m.przed  linią półmetka/ zatrzymuje się i dowolnym sposobem rzuca
        woreczek do oddalonej o 3 m. obręczy. Po celnym rzucie wraca slalomem do swojego zespołu
        i upoważnia do startu kolegę. W przypadku rzutu niecelnego zawodnik może dobiec do woreczka,
        włożyć go do środka obręczy i  wrócić do zespołu. Woreczek mający kontakt z podłożem poza kołem
        uznawany jest jako rzut niecelny
 
   GRUPA III
1.   Przekładanie piłek
            Przybory : 1 piłka do  siatkówki, 1 piłka do koszykówki, 4 kółka ringo, stojak lub pachołek
            Przebieg  : na sygnał pierwsza zawodniczka dobiega do piłki siatkowej ułożonej w kółku ringo i
    przekłada ją do kółka ringo z lewej strony na prawą, to samo robi z piłką do koszykówki, biegnie dalej   
    do półmetka, okrąża go i wracając, ponownie przekłada piłki. Odległość pomiędzy kółkami ringo
    ok.1,5 m.
 
2.       Bieg z przenoszeniem piłki do tenisa stołowego
          Przybory : 2 piłki do tenisa stołowego, talerzyk plastikowy /średnica 15 – 20 cm/, kółko ringo, stojak
          Przebieg : na sygnał zawodniczka startuje trzymając w rękach talerzyk plastikowy z dwoma piłeczkami   
   w środku, dobiega do leżącego w linii biegu w połowie odległości do półmetka ringo i   zostawia w nim
   jedną piłeczkę, biegnie dalej do półmetka i  po  jego okrążeniu wracając na linię  startu – mety  zabiera z  
   ringo leżącą tam piłeczkę. Za linią mety przekazuje talerzyk wraz z 2 piłeczkami
   kolejnej osobie. Podczas biegu nie wolno przytrzymywać piłeczek rękoma. Piłeczkę, która
   wypadnie z talerzyka należy podnieść i umieścić z powrotem na talerzu.
 
3. Piłki pod pachołki
 Przybory – 4 pachołki, 3 piłki do tenisa ziemnego, stojak lub pachołek
     Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka startuje trzymając w rękach 3 piłki tenisowe. Biegnie do
pierwszego pachołka, pod którym zostawia jedną piłkę tenisową. Następnie to samo robi dobiegając do drugiego i trzeciego pachołka. Biegnie do półmetka obiega pachołek i w drodze powrotnej zabiera piłki spod pachołków. Gdy ma już wszystkie piłki wraca do zespołu i przekazuj je kolejnemu zawodnikowi.
 
 4. Wyścig z rzutem do celu
  Przybory: stojak lub pachołek, 16 woreczków
   Przebieg: na sygnał zawodniczka trzymając w obu rękach po jednym woreczku biegnie w kierunku   
ustawionego w połowie prostej pachołka, który okrąża biegnąc dalej do półmetka, gdzie z przed
 wyznaczonej linii( 3 m. przed półmetkiem) wykonuje po jednym rzucie prawą i lewą ręką
 woreczkiem do koła hula - hop, które leży na linii półmetka. Następnie w drodze powrotnej
 ponownie   okrąża pachołek i upoważnia do biegu następnego zawodnika. Zwycięża zespół , który
 ma najwięcej woreczków w kole. W przypadku ich równej ilości o zajętym miejscu decyduje
 kolejność na mecie. Woreczek mający kontakt z podłożem poza kołem uznawany jest jako rzut
 niecelny.
 
GRUPA IV
     1. Bieg z przeskokami zawrotnymi przez ławeczkę
         Przybory: ławeczka gimnastyczna, 2 kółko ringo, 2 piłki lekarskie 1kg
       Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka  dobiega do ławki ustawionej wzdłuż toru poruszania się, kładzie dłonie w ok. połowie długości ławeczki tak, aby nogi nie wystawały poza ławkę i  wykonuje dwa przeskoki zawrotne przez ławeczkę (ławeczka znajduje się w połowie odległości od półmetka),
następnie dobiega do dwóch kółek ringo znajdujących się na półmetku w odległości od  siebie ok.
1,5 metra i przenosi piłkę lekarską z prawego kółeczka ringo na lewe; następnie wraca po prostej
na linię startu, upoważniając do biegu następnego zawodnika, który wykonuje takie same
czynności jak  poprzedni, ale przenosi piłkę z lewej strony na prawą. Podczas przeskoków stopy
obu nóg powinny być razem.
 
     2. Wyścig z toczeniem piłki lekarskiej
    Przybory: piłka lekarska 1 kg, 3 pachołki , stojak lub pachołek
    Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka tocząc piłkę jednorącz lub oburącz ,slalomem przemieszcza się w kierunku półmetka, za nim zostawia piłkę, okrąża półmetek (stojak) i wraca slalomem na linię startu upoważniając do biegu następnego zawodnika, który te same czynności wykonuje w odwrotnej
kolejności.
 
3. Skoki na piłce z uszami
    Przybory: piłka z uszami, stojak - pachołek
    Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka siada na piłce, trzymając ją za „uszy” i skokami  przemieszcza się w kierunku półmetka, okrąża półmetek (stojak), wraca w ten sam sposób na linię startu,. Skoki rozpoczyna następny zawodnik.
 
      4. Wyścig z ułożeniem cyfr od   1 - 8
             Przybory: 12 ponumerowanych kartek o wymiarach 20:15 cm., 3 pachołki
              Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka pokonuje slalomem dystans do miejsca, gdzie napisem do
              podłoża  rozłożone są ponumerowane karteczki. Szuka kartki z numerem ,,1” i układa w
              wyznaczonym miejscu ( linia półmetka). Wraca na start slalomem, skąd wybiega następny
              zawodnik szukając cyfry ,,2”itd. Konkurencja kończy się, gdy zostanie ułożony ciąg cyfr od 1
              do 8. Kartka po odkryciu, zawierająca inny niż prawidłowy numer, musi być ponownie zakryta.
              Kartki można zastąpić tabliczkami, układać je można również  np. na ławeczce gimnastycznej,
              można także zawieszać. Nie jest błędem odkrywanie obiema rękoma jednocześnie dwóch kartek.
            
Uwagi końcowe :
1.       Kolejność zabaw w grupie może być dowolnie zmieniana.
2.       W wyjątkowych wypadkach można dokonać zmiany konkurencji (1 w grupie), jednak uczestnicy muszą być o tym powiadomieni najpóźniej na tydzień przed terminem startu
3.       We wszystkich zabawach odległość pomiędzy pachołkami powinna równa i wynosić ok. 3 m. odległość od startu do pierwszego pachołka  zależna jest od istniejących warunków, ale w zasadzie nie powinna być mniejsza niż 8 m.
4.       Przedstawione konkurencje będą obowiązywały na finale wojewódzkim.
W mistrzostwach wojewódzkich startuje Mistrz Łodzi.
 
 
KONKURS „WIEDZY o SPORCIE”
 
1. Uczestnictwo
-         w Konkursie biorą udział 4-osobowe zespoły (2 dziewczynki i 2 chłopców) z roczników 2004
i młodsi
2. Przepisy zawodów
-         uczestnicy odpowiadają na pytania z zakresu sportu polskiego i międzynarodowego (historia sportu, przepisy)
-         konkurs składa się z dwóch części: część pierwsza – pisemny test składający się z 25-30 pytań; część druga – ustne odpowiedzi uczestników na 4 pytania o różnym stopniu trudności wybieranym przez odpowiadającego
3. Punktacja i klasyfikacja
-         o zwycięstwie indywidualnym decyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika we wszystkich trzech częściach,
-         o zwycięstwie drużynowym decyduje suma punktów indywidualnych uzyskanych przez uczniów danej szkoły.
-         Zwycięzcy otrzymają tytuł Mistrza Łodzi roku szkolnego 2016/2017.
 
 

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego