Regulaminy Licealiada - Miejski Szkolny Zwiázek Sportowy

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulaminy Licealiada

Licealidada
Nasi sponsorzy


 
Regulamin Ogólny
 
Szkolnych Mistrzostw Łodzi
 
Szkół Ponadgimnazjalnych
 
LICEALIADA
w roku szkolnym 2017 /2018
 
 
I. Cel
 
W międzyszkolnej rywalizacji sportowej prowadzonej w duchu fair play wyłonić mistrza, który godnie będzie reprezentował szkoły m. Łodzi w mistrzostwach województwa i na arenie ogólnopolskiej.
 
 
II. Uczestnictwo:
 
   
 1. Prawo startu w zawodach w      ramach Szkolnych Mistrzostw Łodzi mają uczennice i uczniowie urodzeni w 1998 r. i      młodsi, aktualni uczniowie szkoły, zdrowi, czynnie biorący udział w      lekcjach wychowania fizycznego i zaliczani do grup      dyspanseryjnych A i B-1.  
 2.  
 3. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest      zgłoszenie imienne zespołu, potwierdzone przez
 
      dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego, oraz ważne legitymacje szkolne. Zgłoszenie       imienne musi zawierać oprócz nazwiska, imienia i daty urodzenia uczniów.
 
   
 1. Nie honoruje się żadnych innych      dokumentów tożsamości i zaświadczeń!
 2.  
 3. Uczeń może      reprezentować szkołę w roku 2017/2018       w 4 dowolnych dyscyplinach – konkurencjach, w tym tylko w dwóch      grach zespołowych, zamieszczonych w kalendarzu imprez. Poza limitem:      Konkurs „Wiedzy o Sporcie”.
 
 
III. Obowiązki organizatora zawodów:
 1. opracować komunikat i przesłać go zainteresowanym      - minimum na 7 dni przed zawodami,
 2. zabezpieczyć fachową opiekę medyczną lub w      dyscyplinach mniej urazowych dobrze wyposażoną apteczkę,
 3. zapewnić profesjonalną obsługę sędziowską,
 4. przed rozpoczęciem zawodów przeprowadzić      weryfikację zespołów,
 5. w grach zespołowych zabezpieczyć obsługę tablicy      wyników,
 6. zapewnić właściwy wystrój obiektu, uroczyście      zaakcentować otwarcie i zakończenie zawodów,
 7. opracować komunikat końcowy i przesłać go do MSZS      i zainteresowanych szkół.
 
IV. Finansowanie.
Miejski Szkolny Związek Sportowy w ramach realizacji zadania finansuje:
 1. koszty organizacji zawodów dla szkół gminy Łódź      (w tym obsługę sędziowską, techniczną, medyczną), koszty wynajmu      pozaszkolnych obiektów sportowych.
 2. koszty udziału reprezentacji szkolnych w zawodach      mistrzostw województwa,
 3. nagrody w formie pucharów, medali i dyplomów na      imprezy objęte kalendarzem sportowym,
 4. zakup podstawowego sprzętu niezbędnego do      organizacji zawodów
 
V. Postanowienia ogólne.
 1. Zawody      przeprowadzone będą zgodnie z regulaminami Szkolnego Związku Sportowego, a      w sprawach nie ujętych w regulaminach stosuje się przepisy polskich      związków sportowych. Regulaminy szczegółowe znajdują się na stronie      internetowej www.mszs.neostradapl      
 2. Prawo interpretacji      oraz dokonywania zmian regulaminu przysługuje jedynie Zarządowi MSZS.
 3. Protesty i odwołania      dotyczące uchybień w przebiegu zawodów a także startu nieuprawnionych      zawodników należy składać tylko      w formie pisemnej (z uzasadnieniem) w biurze MSZS w Łodzi przy ul. A.      Struga 6 w terminie dwóch dni od zakończenia zawodów, a w grach      zespołowych w terminie jednego dnia po rozegranym      meczu. Protesty złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane!      Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 100 zł. Zwrot kaucji      następuje po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, w przypadku uznania      protestu za nieuzasadniony kaucja przepada na rzecz MSZS. Do rozpatrywania      protestów powołana zostanie komisja. W skład komisji odwoławczej      wchodzi dwóch członków Zarządu MSZS i powołany przez Zarząd ekspert      dyscypliny sportowej, której dotyczy protest. Postanowienie komisji jest      ostateczne!
 4. Brak      imiennego zgłoszenia i ważnych legitymacji szkolnych podczas przeprowadzonej      przez organizatora weryfikacji oraz w trakcie trwania zawodów wyklucza      zawodnika lub zespół z udziału w zawodach!
 5. Zespół, któremu udowodnione zostanie      przekroczenie regulaminu MSZS, tj. brak właściwej dokumentacji zawodów,      podrobione legitymacje szkolne, start nieuprawnionego zawodnika itp.      zostaje zdyskwalifikowany z powiadomieniem dyrekcji szkoły, którą      reprezentuje.  
 6. Zespół, któremu udowodnione zostanie      przekroczenie regulaminu MSZS, a w szczególności oszustwo, podrobione      legitymacje szkolne, start nieuprawnionego ucznia, nie przybycie na zawody      itp., w wyniku którego nastąpi dyskwalifikacja zespołu, podlega rocznej      karencji w danej dyscyplinie i nie zostanie dopuszczony do startu w niej w przyszłym roku szkolnym!
 7. Niesportowe zachowanie zawodnika lub zespołu na      zawodach może skutkować dyskwalifikacją.
 8. W przypadku      dyskwalifikacji zespołu po zakończeniu danego etapu zawodów, ale przed      rozpoczęciem następnego awans do szczebla wyższego uzyskuje kolejny zespół      z tabeli.
 9. Na wniosek opiekuna przeciwnego zespołu zawodnicy      mogą być weryfikowani przez uprawnioną osobę tj. organizatora zawodów,      sędziego, przedstawiciela MSZS w trakcie całego cyklu tych zawodów.
 10. Zespoły zajmujące czołowe miejsca w klasyfikacji      nagradzane trofeami sportowymi muszą uczestniczyć w ceremonii zakończenia      zawodów.
 11. Podczas zawodów przy zespole mogą znajdować się      tylko opiekunowie, którzy są wpisani na zgłoszeniu przedstawionym do      weryfikacji.
 12. Zespół (mimo      wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału) ma prawo do wycofania się ze      startu w zawodach bez konsekwencji, jeżeli dokona tego przed rozesłaniem      do zainteresowanych szkół komunikatu organizacyjnego zawodów lub przed      upływem terminu potwierdzenia w nich udziału. W przeciwnym razie zostaje      zdyskwalifikowany.
 13. Szkoły reprezentujące m. Łódź w finałach      wojewódzkich mają obowiązek startu w/w zawodach. W przypadku rezygnacji      szkoła ma obowiązek przed terminem zawodów powiadomić biuro MSZS o swojej      decyzji.
 14. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży      przebywającej na zawodach i bezpośrednio po zawodach odpowiada      nauczyciel – opiekun młodzieży!
 15.  
 16. W bloku zawodów pn. „Szkolne Mistrzostwa” prowadzone będzie      współzawodnictwo szkół.
 17.  
 18. Wszelkie      komunikaty dotyczące imprez sportowych organizowanych w ramach Szkolnych      Mistrzostw Łodzi przekazywane będą szkołom wyłącznie drogą mailowa oraz      umieszczane będą na naszej stronie www.mszs.neostrada.pl       .
 19.  
 20. Szkoła zgłaszająca swój udział w międzyszkolnym      współzawodnictwie sportowym zobowiązana jest do opłacenia składki członka      Związku za rok 2017/2018 w terminie do dnia 31.12.2017 r..  Nie opłacenie składki nie wyklucza      szkoły z udziału we współzawodnictwie, skutkuje jednak nie umieszczeniem      szkoły w rankingu końcowym tego współzawodnictwa.
 
 
Szkolne Mistrzostwa Łodzi
 
Regulaminy szczegółowe – Szkoły Ponadgimnazjalne – Licealiada (2017/2018)

 
Prawo startu w zawodach mają aktualni uczniowie szkoły (rocznik 1998 i młodsi), zdrowi, uczestniczący bez żadnych ograniczeń w lekcjach wychowania fizycznego.
 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2017 roku.
 
Ponadto szkoły przystępujące do współzawodnictwa dokonują pisemnego zgłoszenia w Miejskim SZS na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 8 września 2017 roku.
 
 
INFORMACJE WSTĘPNE
 
1.       Wszystkie zawody rozgrywane będą według zamieszczonych poniżej regulaminów, a w sprawach nie ujętych w regulaminach, obowiązują przepisy właściwych związków sportowych.
 
2.       Zespoły muszą posiadać jednolite stroje oznaczone numerami, oraz oznaczenie kapitana zespołu. Organizator lub sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do zawodów z powodu nieodpowiedniego stroju.
 
3.       Kolejność rozgrywanych meczy ustalana jest na podstawie „Tabeli Bergera”.
 
4.       Gry zespołowe rozgrywane są systemem turniejowym (2 lub 3 mecze dziennie) przy skróconym czasie gry.
 
SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA o PUCHAR PREZESA SZS
 
1. Uczestnictwo
 
-         zespół stanowią uczniowie jednej szkoły ( rocz. 1998 i młodsi)
 
-         w skład zespołu może wejść maksymalnie 15 zawodników lub zawodniczek
 
-        zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji i jednej sztafecie z wyłączeniem biegów 800m i 1 500m
 
-         do jednej konkurencji szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zawodników lub 3 zawodniczki
 
-         zaleca się start w 5 konkurencjach indywidualnych i w jednej sztafecie.
 
2. Konkurencje:
 
-         dziewczęta: 100 m, 400 m, 800 m, skok w dal, kula ( 4kg ), 4x100 m
 
-         chłopcy: 100 m, 400 m, 1500 m, skok w dal, kula (6kg), 4x100 m
 
3. Punktacja:
 
-         osiągnięte wyniki będą przeliczane na punkty według tabeli. Wyniki osiągnięte przez uczniów jednej szkoły są podstawą do sporządzenia klasyfikacji zespołowej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 
-         do punktacji zalicza się po 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji i wynik sztafety,
 
Do finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
 
Uwaga:
 
Warunkiem sklasyfikowania szkoły w rywalizacji ogólnopolskiej jest jej uczestnictwo w dwóch rundach. I runda – jesienna, to eliminacje lub finał wojewódzki, II runda – wiosenna, to zawody, które szkoła organizuje lub w których uczestniczy wspólnie z inną szkołą lub szkołami. Zawody takie należy przeprowadzić do dnia 30.05.2018 roku, a protokół końcowy, podpisany przez sędziego głównego i kierowników wszystkich ekip przesłać do Zarządu Głównego SZS (03-134 Warszaw, ul. Ciołkosza 1/29, tel. 22 848-91-17, e-mail: zgszs.warszawa@wp.pl) bezpośrednio po zawodach. Do klasyfikacji ogólnopolskiej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców będą wzięte pod uwagę wszystkie protokoły, które zostaną dostarczone do ZG SZS w w/w/ terminach. Zarząd Główny SZS zbiera, podsumowuje i ogłasza klasyfikację łączną (I + II rzut) do 15.07.2018 r.
 
 
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
 
1. Uczestnictwo.
 
-         w zawodach startują zespoły jednej szkoły (rocznik 1998 i młodsi)
 
-         drużyna składa się z 8 zawodników lub zawodniczek
 
2. Program zawodów.
 
-         dziewczęta: 8 x 1200m
 
-         chłopcy:      8 x 1500m
 
3. Sposób przeprowadzania zawodów.
 
-         zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego z pałeczką sztafetową (wskazana własna pałeczka tzn. szkoły startującej),
 
-         strefa zmian 20 m (10 metrów przed i za linią startu),
 
-         zawodnicy startują w obuwiu sportowym bez kolców,
 
-         zawodnicy oznaczeni są numerami startowymi.
 
Do finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
 
 
PŁYWANIE DRUŻYNOWE
 
1. Uczestnictwo:
 
-         w zawodach startują zespoły jednej szkoły (rocznik 1998 i młodsi)  
 
-         mogą brać udział czynni zawodnicy klubowi
 
-         zespół liczy 6 zawodników lub zawodniczek
 
2. Program zawodów:
 
-         dziewczęta: 6 x 50 m (styl dowolny)
 
-         chłopcy: 6 x 50 m (styl dowolny)
 
3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
 
-         sztafety rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPływ..
 
-         3 najlepsze zespoły z poprzedniego roku szkolnego startują w ostatniej serii.
 
-         klasyfikacja końcowa na podstawie uzyskanych czasów – bez rozgrywania finałów.
 
Do zawodów wojewódzkich awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY
 
1. Uczestnictwo:
 
-         każda szkoła ma prawo zgłosić do zawodów maksymalnie 3 zawodników/zawodniczek w tym
1 rezerwowy/rezerwowa (rocznik 1998 i młodsi).
 
2.  Sposób przeprowadzenia zawodów:
 
-         Kolejność gier jest następująca:
 
       I RZUT                II RZUT               III RZUT
 
       A – X                                                   A – Y
 
                             Gra podwójna
 
       B – Y                                                   B – X
 
-         mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
 
-         zawody rozgrywane są do trzech wygranych setów
 
-         zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym.
 
-         system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
 
Do finału wojewódzkiego awansują szkoły sklasyfikowane na miejscach I i II finału łódzkiego.
 
BADMINTON DRUŻYNOWY     
I. Uczestnictwo
 
-         każda szkoła ma prawo zgłosić do zawodów maksymalnie 3 zawodników/zawodniczek w tym
1 rezerwowy/rezerwowa (rocznik 1998 i młodsi).
 
2.  Sposób przeprowadzenia zawodów:
 
-         Kolejność gier jest następująca:
 
       I RZUT                II RZUT               III RZUT
 
       A – X                                                   A – Y
 
                             Gra podwójna
 
       B – Y                                                   B – X
 
-         mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
 
-         każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt (bez prawa podwyższania)
 
-         zawodnik może być wymieniony w takcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania.
 
-         system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
 
Do finału wojewódzkiego awansują szkoły sklasyfikowane na miejscach I i II finału łódzkiego.
 
 
 
KOSZYKÓWKA
 
1. Uczestnictwo
 
-        drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (rocznik 1998 i młodsi)i szkoły dzienne.
 
-         zespół liczy 8 – 12  zawodników w całym turnieju (dziewcząt lub chłopców).
 
2. Przepisy gry
 
-        zawody są rozgrywane piłkami: dziewczęta – nr 6, chłopcy – nr 7,
 
-        należy posiadać znacznik określający naprzemienne posiadanie piłki,
 
-        czas gry: 4 kwarty x 10 min + tyle 5’ dogrywek, ile potrzeba do rozstrzygnięcia meczu,
 
-         stosuje się przepisy PZKosz dotyczące zatrzymywania czasu gry:
 
·         rzuty osobiste,
 
·         czas dla drużyny,
 
·         dłuższa przerwa w grze np.: kontuzja zawodnika,
 
-        przerwy w meczu 2’ pomiędzy 1 i 2 kwartą (I połowa) oraz 3 i 4 kwartą (II połowa) oraz 10 - 15’ pomiędzy połowami,
 
-        mecz nie może się rozpocząć, jeżeli jedna z drużyn nie ma 8 zawodników gotowych do gry,
 
-        obowiązuje naprzemienne posiadanie piłki – w sytuacjach rzutu sędziowskiego drużyny będą na przemian otrzymywały piłkę do wprowadzenia z miejsca poza boiskiem, najbliższego zaistniałej sytuacji rzutu sędziowskiego – nie dotyczy rozpoczęcia spotkania,
 
-        w każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej jednominutowej przerwy; w czwartej kwarcie zespół ma prawo do dodatkowej jednej przerwy; niewykorzystane przerwy na żądanie nie mogą być przenoszone na następną połowę lub dogrywkę,
 
-        drużyna podlega karze za popełnione 4 faule zespołu w kwarcie 2 rzutami wolnymi,
 
-        faule zawodnika mogą być osobiste, techniczne, niesportowe i dyskwalifikujące,
 
-         w rozgrywkach szkół ponadgimnazjalnych dopuszcza się stare oznakowanie boiska (linię rzutów wolnych – trapez i linię rzutów za 3 pkt. – 6,25 m).
 
3.       Punktacja
 
-         za zwycięstwo – 2 pkt.,
 
-        za porażkę – 1 pkt.,
 
-        za mecz przegrany walkowerem    0  pkt.
 
O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów.
 
Przy równej ilości punktów u dwóch lub większej ilości  zespołów decydują kolejno:
 
-         większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz/e),
 
-         lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 
-         lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju,
 
-         większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju.
 
Do zawodów wojewódzkich awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
PIŁKA SIATKOWA
 
1. Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły; rocznik 1998 i młodsi
 
-         zespół liczy 12 zawodników lub zawodniczek w całym turnieju.
 
2. Zasady rozgrywek:
 
-         wysokość siatki: dziewczęta 224 cm, chłopcy: 243 cm,
 
-         spotkania rozgrywane są do dwóch wygranych setów,
 
-         sety rozgrywa się do 25 punktów,
 
-         decydujący set jest do 15 punktów, po 8 punkcie zdobytym przez jeden z zespołów następuje zmiana boisk; set musi zakończyć się dwupunktową różnicą na korzyść jednego z zespołów.
 
3. Punktacja
 
-         wygrana – 2 pkt.
 
-         przegrana – 1  pkt.
 
-         walkower – 0 pkt.
 
O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów.
 
Przy równej ilości punktów dwóch lub większej liczbie drużyn decyduje w kolejności:
 
-         lepszy stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 
-         lepszy stosunek małych punktów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi zespołami ,
 
-         wynik bezpośredniego spotkania.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
 
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
 
1.       Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (szkoły dzienne) urodzeni w 1998 i  młodsi.
 
-         zespół liczy 10 zawodników w turnieju.
 
2.       Zasady rozgrywek:
 
-         na boisku może znajdować się 5 zawodników + bramkarz,
 
-         czas gry:2 x 15-20 minut + 5 minut przerwy,
 
-         zawodnicy muszą grać w obuwiu sportowym – dowolne bez wkrętów metalowych,
 
-         zaleca się wyposażenie zawodników w ochraniacze na golenie!
 
-         bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 
-         gra bez „spalonego”,
 
-         zmiany hokejowe (błędy karane, jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 9 m za złą zmianę bramkarza), strefa zmian wynosi 2,5 m od linii środkowej boiska,
 
-         bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą, piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta lub rzucona bezpośrednio poza pole karne w obrębie pola gry,
 
-         rzut z autu wykonuje się rękoma,
 
-         podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej 5 m od piłki.
 
-         obowiązują kary regulaminowe:
 
·         Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry, sędzia zawodów może w celach wychowawczych wykluczyć zawodnika z gry na 3–5 minut, oraz z całego meczu i turnieju.
W przypadku braku pozytywnej reakcji zespołu i opiekuna na karygodne zachowanie swojego zawodnika – sędzia lub/i organizator ma obowiązek wykluczyć zespół z dalszej gry w turnieju! Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia przewinienia.
 
·         Każde trzecie okresowe wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie z gry.
 
·         Zawodnik ukarany zajmuje miejsce przy linii środkowej i odbywa karę stojąc.
 
·         Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem nie może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika.
 
·         Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego czerwoną kartką jest następujący:
 
o    odsunięcie od następnego (jednego) meczu. W przypadkach wychowawczych – wykluczenie zawodnika z gry w turnieju.
 
o    otrzymanie drugiej czerwonej kartki wyklucza zawodnika całkowicie z gry w następnych fazach turnieju (półfinał, finał).
 
Uwaga: obowiązuje piłka nr 5
 
3. Punktacja
 
-         zwycięstwo – 3 pkt,
 
-         remis – 1 pkt.
 
-         przegrana – 0 pkt.
 
O kolejności zdobytych miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów.
 
Przy równej ilości punktów u dwóch lub większej liczby zespołów decyduje:
 
-         większa liczba punktów w bezpośredniego spotkania,
 
-         korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
 
-         lepsza różnica bramek w całym turnieju,
 
-         większa liczba zdobytych bramek w turnieju.
 
-         jeżeli powyższe nie przyniesie rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami (5 rzutów karnych i dalej po jednym do rozstrzygnięcia),
 
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwającą 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, następnie po razie do skutku.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
PIŁKA RĘCZNA
1. Uczestnictwo
 
-         drużynę stanowią uczniowie gimnazjum rocznik 1998 i młodsi.
 
-         zespół liczy 14 zawodników/zawodniczek
 
2. Przepisy gry
 
-         czas gry: 2 x 25 minut + 5 minut przerwy,
 
-         przy większej liczbie spotkań dziennie zaleca się skracanie czasu gry,
 
-         dowolny system ustawienia obrony w czasie całego meczu,
 
-         drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu,
 
-         zmiana zawodnika jest możliwa w każdym momencie meczu,
 
-         na „ławce” mogą znajdować się tylko zawodnicy wpisani do protokołu,
 
 
1.       Punktacja
 
-         zwycięstwo – 2 pkt,
 
-         remis   – 1 pkt.
 
-         walkower – 0 pkt.
 
O kolejności zespołów decydują kolejno większa liczba zdobytych punktów,
 
Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę sama liczbę punktów o miejscu decyduje:
 
-         większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz/e),
 
-         korzystniejsza różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 
-         większa liczba zdobytych bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 
-         korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju,
 
-         większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Łodzi.
 
 
KONKURS „WIEDZY o SPORCIE”
 
1. Uczestnictwo
 
-         w Konkursie biorą udział 4-osobowe zespoły (2 dziewczynki i 2 chłopców) z roczników 1998 i młodsi
 
2. Przepisy zawodów
 
-         uczestnicy odpowiadają na pytania z zakresu sportu polskiego i międzynarodowego (historia sportu, przepisy)
 
-         konkurs składa się z dwóch części: część pierwsza – pisemny test składający się z 25-30 pytań; część druga – ustne odpowiedzi uczestników na 4 pytania o różnym stopniu trudności wybieranym przez odpowiadającego
 
3. Punktacja i klasyfikacja
 
-         o zwycięstwie indywidualnym decyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika we wszystkich trzech częściach,
 
-         o zwycięstwie drużynowym decyduje suma punktów indywidualnych uzyskanych przez uczniów danej szkoły.
 
-         Zwycięzcy otrzymają tytuł Mistrza Łodzi roku szkolnego 2017/2018.
 
 
SIATKÓWKA PLAŻOWA
 
1.       Uczestnictwo
 
-         zawody przeprowadzone są odrębnie w kategorii dziewcząt i chłopców od razu na poziomie finału łódzkiego (bez wcześniejszych eliminacji)
 
-        szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie dwa zespoły.
 
-         zespół liczy 2 zawodników lub zawodniczek  + 1 rezerwowy/a (rocznik 1998  i młodsi).
 
2.       Przepisy gry
 
-         mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS i niniejszego regulaminu.
 
-         wysokość siatki: dziewczęta — 224 cm, chłopcy — 243 cm
 
-         system rozgrywek – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, jedno lub dwudniowy turniej finałowy (bez wcześniejszych eliminacji)
 
-         system gry – „brazylijski” (zespół odpada po drugiej porażce)
 
-         mecze do ćwierćfinałów włącznie, rozgrywa się w formie jednego seta do 21 pkt.
 
-         spotkania finałowe i półfinałowe rozgrywa się w pełnym formacie (do dwóch wygranych setów do 21 pkt)
 
-         zespół, który we właściwym czasie (5 minut) nie pojawi się na boisku, przegrywa mecz walkowerem.
 
3.       Punktacja
 
-         wygrana – 2  pkt.
 
-         przegrana – 1  pkt.
 
-         walkower – 0 pkt.
 
W klasyfikacji zespołów pod uwagę brane będą miejsca zajęte przez poszczególne pary bez względu na szkołę, którą reprezentują.
 
W klasyfikacji szkół pod uwagę brane będzie w kolejności:
 
-         miejsce pary wyżej sklasyfikowanej
 
-         w przypadku równorzędnych miejsc wyżej sklasyfikowanych par – miejsca drugich par.
 
Do finału wojewódzkiego awansuje po jednej parze ze szkół sklasyfikowanych na miejscach I i II finału łódzkiego.
 
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego