Statut - Miejski Szkolny Zwiázek Sportowy

Przejdź do treści

Menu główne:

Statut

MSZS
Nasi sponsorzy
 
Załącznik nr 9                                              
 
do Protokołu                                                                       statut do pobrania
z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Łodzi
 z dnia 5 stycznia 2017 r.
 
STATUT
 
MIEJSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W ŁODZI
 
 
 
ROZDZIAŁ I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
§ 1
 
1.    Związek Sportowy nosi nazwę: Miejski Szkolny Związek Sportowy, w dalszej części niniejszego statutu zwany Związkiem.
 
2.    Związek może używać nazwy skróconej w brzmieniu MSZS.
 
 
§ 2
 
1.    Siedzibą Związku jest miasto Łódź.
 
2.    Terenem działania Związku jest obszar miasta Łodzi.
 
 
§ 3
 
1.    Związek posiada osobowość prawną i powołany jest na czas nieokreślony.
 
2.    Związek działa w formie związku stowarzyszeń.
 
3.    Związek działa na podstawie przepisów:
 
     
  • ustawy z dnia 7.04.1989 r.      Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn.      zmianami),
  •  
  • ustawy z dnia 25.06.2010 r. o      sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zmianami),
  •  
  • ustawy z dnia 24.04.2003 r. o      działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96      poz. 873 z późn. zmianami),
  •  
  • ustawy z dnia 29.09.1994 r. o      rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zmianami)
 
oraz postanowień niniejszego statutu.
 
 
§ 4
 
Związek współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 
 
§ 5
 
1.    Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 
2.    Do prowadzenia swoich działań Związek może powołać Biuro i zatrudniać pracowników.
 
3. Członkowie Zarządu Związku mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
    związane z pełnioną funkcją, tj. za konkretną pracę świadczoną na rzecz Związku.
 
 
 
§ 6
 
1.    Działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez Związek jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
 
2.    Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (statutowej).
 
 
§ 7
 
1.    Związek używa pieczęci i znaków związanych ze swoją działalnością.
 
2.    Związek wydaje komunikaty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ II
 
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
 
 
§ 8
 
Celem Związku jest prowadzenie:
 
1     działalności edukacyjnej, oświatowej oraz sportowej w zakresie wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
 
2     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 
3     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 
4     działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 
5     działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 
6     edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży.
 
 
§ 9
 
Związek realizuje swoje cele poprzez:
 
a)    organizowanie współzawodnictwa sportowego łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym opracowywanie kalendarza rozgrywek na dany rok szkolny,
 
b)    organizowanie dla amatorów zawodów promujących kulturę fizyczną i sport wśród uczniów łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym opracowywanie kalendarza rozgrywek na dany rok szkolny,
 
c)    organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu dla łódzkich dzieci i młodzieży,
 
d)    umożliwianie uczestnictwa laureatom łódzkiego współzawodnictwa międzyszkolnego w rozgrywkach na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim,
 
e)    propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, jako jednego z elementów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 
f)     organizowanie szkoleń dla młodych wolontariuszy, w tym przede wszystkim dla młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportowych,
 
g)    organizowanie szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów i sędziów sportowych,
 
h)   organizowanie szkoleń dla członków i pracowników Związku, uczestniczących w realizacji jego celów,
 
i)     inicjowanie działań wśród osób niepełnosprawnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży w celu stworzenia im dogodnych warunków do uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
 
j)     promowanie i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w różnych formach sportowo-rekreacyjnych,
 
k)    podejmowanie działań w celu promowania i rozwoju szkolnych obiektów i urządzeń sportowych poprzez między innymi doposażenie w sprzęt sportowy szkół i sportowych organizacji pozarządowych działających przy obiektach szkolnych,
 
l)     organizowanie cyklicznie Plebiscytu Na Najlepszego Ucznia-Sportowca w danym roku szkolnym,
 
m)  podejmowanie współpracy z łódzkimi samorządowymi organami publicznymi, Łódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym, sponsorami i innymi darczyńcami w zakresie realizowanych zadań.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ III
 
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU – PRAWA I OBOWIĄZKI.
 
 
§ 10
 
Członkami Związku mogą być kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe.
 
 
§ 11
 
Związek posiada członków:
 
a)    zwyczajnych,
 
b)    wspierających,
 
c)    honorowych.
 
 
§ 12
 
1.    Członkiem zwyczajnym Związku mogą być kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, które złożą pisemną deklarację zawierającą rekomendacje co najmniej dwóch członków Związku.
 
2.    Członkiem zwyczajnym mogą być również inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz które złożą pisemną deklarację zawierającą rekomendacje co najmniej dwóch członków Związku.
 
 
§ 13
 
1.    Członkiem wspierającym Związku mogą być kluby sportowe, organizacje pozarządowe oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (szkoły), deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Związku oraz których działalność jest zbieżna z celami Związku.
 
2.    Wymagane przy tym jest złożenie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendacje co najmniej dwóch członków Związku.
 
 
§ 14
 
Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż na najbliższym planowanym posiedzeniu, od daty złożenia deklaracji.
 
 
§ 15
 
Godność członka honorowego nadaje w formie uchwały Walne Zebranie Członków osobom fizycznym, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Związku.
 
 
§ 16
 
Członkowie zwyczajni Związku maja prawo do:
 
a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Związku,
 
b)    korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Związku,
 
c)    udziału w zebraniach oraz imprezach sportowych organizowanych przez Związek,
 
d)    zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
 
e)    korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego Związku,
 
f)     otrzymywania od władz Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
 
g)    otrzymywania odznak, wyróżnień i nagród przyznawanych przez władze Związku,
 
h)   korzystanie z innych uprawnień przyznanych przez władze Związku.
 
 
§ 17
 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 
a)    brania udziału w działalności Związku i w realizacji jego celów,
 
b)    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 
c)    przestrzegania statutu i uchwał władz Związku,
 
d)    regularnego opłacania składek członkowskich.
 
 
§ 18
 
1.    Członkowie wspierający zachowują takie same prawa jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 
2.    Członkowie wspierający mogą ze swojego grona utworzyć Radę ds. konsultacji merytorycznych z głosem doradczym dla Zarządu.
 
3.    Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku.
 
 
§ 19
 
Członkowie honorowi zachowują takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego oraz są zwolnieni ze składek członkowskich.
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 20
 
1.    Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
 
a)    dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Związku złożonej do Zarządu,
 
b)    wykluczenia przez Zarząd:
 
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Związku, przez okres przekraczający dwa lata,
 
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Związku,
 
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Związku.
 
c)    utraty osobowości prawnej przez członka zwyczajnego lub wspierającego.
 
2.    Członek Związku może być zawieszony przez Zarząd w prawach członkowskich na okres do dwóch lat, w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji celów Związku lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Związku.
 
3.    Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach i imprezach sportowych oraz działalności szkoleniowej Związku.
 
4.    Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
WŁADZE ZWIĄZKU
 
 
 
§ 21
 
Władzami Związku są:
 
a)    Walne Zebranie Członków,
 
b)    Zarząd,
 
c)    Komisja Rewizyjna.
 
 
§ 22
 
1.    Władze Związku oraz Prezes wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
2.    W razie, gdy skład władz Związku ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 
3.    W przypadku pisemnej rezygnacji Prezesa Związku z pełnionej funkcji lub zaistnienia innych przyczyn zwolnienia się stanowiska Prezesa, w trakcie trwania kadencji, Zarząd ma prawo powierzenia, do końca kadencji, funkcji Prezesa osobie ze swego grona, wybranej przez ostatnie Walne Zebranie Wyborcze Członków.
 
4.    Członek wybieralnych organów władz Związku oraz Prezes Związku nie mogą łączyć tej funkcji z funkcją w innym organie władzy (funkcją prezesa) związków będących w strukturach szkolnych związków sportowych.
 
 
§ 23
 
Uchwały wszystkich władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.
 
 
§ 24
 
1.    Kadencja wszystkich wybieralnych władz Związku trwa 4 lata.
 
2.    Funkcja Prezesa Związku może być pełniona nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 
 
 
 
 
Walne Zebranie Członków
 
 
§ 25
 
1.    Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
 
2.    Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 
 
§ 26
 
1.    Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 
2.    Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 
 
§ 27
 
1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 
a)    z własnej inicjatywy,
 
b)    na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 
c)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.
 
2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
 
§ 28
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 
a)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku,
 
b)    uchwalanie zmian w statucie lub nowego statutu,
 
c)    wybór i odwoływanie Prezesa Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 
d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 
e)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku,
 
f)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 
g)    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu pozostałego po nim majątku,
 
h)   nadawanie statusu członka honorowego Związku.
 
 
 
Zarząd
 
 
§ 29
 
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Związek na zewnątrz.
 
 
§ 30
 
Zarząd składa się z 7 do 11 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium, w skład którego wchodzi Prezes, 2 wiceprezesów i sekretarz.
 
 
§ 31
 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 
§ 32
 
Do kompetencji Zarządu należy:
 
a)    wybór Prezesa w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 22 punkt 3,
 
b)    kierowanie bieżącą pracą Związku,
 
c)    realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 
d)    zarządzanie majątkiem Związku,
 
e)    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Związku, w tym planowanie i uchwalanie budżetu,
 
f)    reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
 
g)     przyjmowanie i wykluczanie członków Związku,
 
h)    zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowanie stosownej dokumentacji, w tym ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie,
 
i)   ustalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku,
 
j)     ustalanie zasad wyróżniania i nagradzania członka Związku,
 
k)     powoływanie komisji i zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie ich regulaminów pracy,
 
l)    składanie wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez Komisję Rewizyjną,
 
m)     wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie statusu członka honorowego,
 
n)  organizowanie Biura Związku i zatrudnianie pracowników etatowych,
 
o)   wykonywanie innych czynności z zakresu działalności statutowej Związku, Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja Rewizyjna
 
 
§ 33
 
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.
 
 
§ 34
 
1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 
2.    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu lub powiązana z członkiem Zarządu tzn. pozostająca z nim w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 
§ 35
 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku i zwoływane są przez jej przewodniczącego.
 
 
§ 36
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
a)    kontrola całokształtu działalności Związku,
 
b)    ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań z działalności i bilansu,
 
c)    składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Związku i Zarządu Związku.
 
 
 
ROZDZIAŁ V
 
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
 
 
§ 37
 
1.    Źródłami powstania majątku Związku są:
 
a)    składki członkowskie,
 
b)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 
c)    dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 
d)    wpłaty z zawodów, imprez sportowych i szkoleń organizowanych przez Związek,
 
e)    wpłaty pochodzące z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.
 
2.    Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Związku.
 
 
§ 38
 
Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
§ 39
 
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku podejmuje Zarząd.
 
Sposób reprezentacji.
 
 
§ 40
 
1.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym jeden z członków prezydium Zarządu.
 
2.    Sprawozdanie finansowe Związku, zgodnie z ustawą o rachunkowości, podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
 
 
§ 41
 
1. Związek nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do swoich członków, członków organów władzy oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 
2. Związek nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 
3. Związek nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz członków Związku, członków organów władzy Związku lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z realizacji statutowego celu organizacji.
 
4. Związek nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie organów władzy Związku lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ VI
 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 
 
§ 42
 
Członkom Związku za wzorowe wykonywanie zadań związanych z realizacją jego celów, aktywność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze, przyznawane są następujące wyróżnienia:
 
a)    pisemne pochwały i podziękowania,
 
b)    nagrody rzeczowe,
 
c)    dyplomy.
 
§ 43
 
Związek może wnioskować do struktur wojewódzkiej i ogólnopolskiej Szkolnego Związku Sportowego oraz innych organów uprawnionych do przyznawania odznak honorowych, o jej przyznanie dla członka Związku, członka organów władzy Związku i pracowników Związku, którzy wnieśli znaczący wkład w działalność i rozwój Związku.
 
ROZDZIAŁ VII
 
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
 
 
 
§ 44
 
W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Związku mogą być stosowane kary.
 
 
§ 45
 
Organem dyscyplinarnym Związku I instancji jest Komisja Dyscyplinarna powołana przez Zarząd Związku, a organem odwoławczym – Zarząd Związku.
 
 
§ 46
 
Rodzaj kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin postępowania dyscyplinarnego uchwalony przez Zarząd Związku.
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
§ 47
 
1.    Uchwałę w sprawie zmiany lub przyjęcia nowego statutu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
2.    Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
3.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.
 
 
§ 48
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego